Elinkaariarviointi

Elinkaariarviointi eli LCA-menetelmä (engl. Life Cycle Assessment) on standardoitu systemaattinen menetelmä tuotteen/palvelun, tuotannon tai järjestelmän ympäristövaikutusten selvittämiseen ja laskemiseen. Elinkaariarvioinnilla voidaan vertailla tulevaisuuden toteuttamisvaihtoehtojen etukäteen ja voidaan kartoittaa tuotantoprosessin tai järjestelmän optimointimahdollisuuksia halutusta näkökulmasta.

Elinkaariarvioinnilla tuotetaan tuloksia, joita voidaan hyödyntää sisäisesti yrityksen toiminnan, kuten tuotantoprosessin kehittämiseksi. Elinkaariarviointi lisää ymmärrystä yrityksen omasta toiminnasta ja toiminnan aiheuttamista ympäristövaikutuksista. Samalla löydetään parannuskohteita, joissa resurssitehokkuutta lisäämällä tai uusilla ympäristötehokkaammilla investoinneilla voidaan saavuttaa sekä kustannussäästöjä että vähentää ympäristökuormitusta.

Meillä on jo yli 15 vuoden kokemus elinkaarimallintamisesta. Noudatamme laskennoissamme elinkaariarviointistandardeja ISO 14040 ja ISO 14044, jotka ovat laskentamme peruste. Tämän lisäksi noudatamme muita standardeja (kuten ISO/TS 14067, ISO 14069, ISO/TS 14071) ja ohjeita. Näin saadaan luotettavia tuloksia elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista.

Vesijalanjälki

Vesijalanjäljen arvioinnilla tuotetaan yksityiskohtaista tietoa tuotannon tai toiminnan aiheuttamasta vedenkulutuksesta sekä potentiaalisista ympäristövaikutuksista. Tulosten avulla voidaan löytää ne prosessivaiheet, joissa veden kulutusta on mahdollista vähentää ja saavuttaa näin vedenkulutuksen säästöjä ympäristönäkökulmasta. Vesijalanjälki voidaan arvioida yhdessä tai useammassa vaiheessa asiakkaan määrittelemin rajauskriteerein. Vesijalanjäljen arviointi voidaan tehdä itsenäisenä tai liittää osaksi laajempaa elinkaariarviointia.

Muiden ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arvioinnilla selvitetään tuotteen, palvelun tai järjestelmän aiheuttamia ympäristövaikutuksia kuten happamoitumista, rehevöitymistä, ekotoksisuutta, ilmaston lämpenemispotentiaalia, alailmakehän otsonin muodostumista, resurssien käyttöä tai muita vaikutusnäkökulmia.

Ympäristövaikutusten arvioinnilla tuotetaan tietoa tuotteen, palvelun tai järjestelmän ympäristövaikutuksista tiivistetysti käyttökelpoisessa muodossa päätöksenteon tueksi kehittämiseen tai viestintää varten.

Arvioinnin tuloksia voidaan hyödyntää muun muassa uusien tuotteiden, palveluiden tai järjestelmän prosessien suunnittelussa tai päästöjen vähentämisen ja resurssien käytön kehittämisessä verrattuna nykyiseen tilanteeseen.

Teknologiavertailut

Teknologiavertailut ovat ajankohtaisia tuotantoprosessin eri elinkaarenvaiheissa, kuten laitosinvestointia suunnitellessa, tuotantoprosessien päivittämisessä ja menetelmien kehittämisessä. Teknologiavertailujen lähestymisnäkökulmana käytetään lähtökohtaisesti asiakkaan teknologialle asettamia tavoitteita ja kriteereitä. Ratkaisuvaihtoehtojen vertailussa käytettäviä kriteereitä voivat olla asiakkaan tarpeen ja kiinnostuksen mukaan esimerkiksi energiankulutus, teknologian käytöstä aiheutuva ympäristövaikutus, investointikustannus tai lopputuotteen tietty ominaisuus.

Elinkaarikustannuslaskenta

Elinkaarikustannuslaskennan (engl. Life Cycle Cost, LCC) avulla selvitetään, mitä vaihtoehtoista olemassa olevaa tai mahdollisesti suunnitteilla olevaa valmistusmenetelmää tai -laitosta olisi edullisinta hyödyntää tuotannossa. Elinkaarikustannuslaskennalla voidaan myös selvittää missä valmistuksen nykyisissä yksikköprosesseissa syntyy turhia energia- ja materiaalikustannuksia. Elinkaarikustannuslaskentaa voidaan toteuttaa tuotteelle, yksittäisille prosesseille, tuotantolinjoille ja valmistaville yksiköille, kuten tehtaille. Elinkaarikustannuslaskenta voi olla myös osana laajempaa vertailevaa kustannuslaskentaa eri vaihtoehtojen välillä ja siihen voidaan liittää hiilijalanjälkilaskentaa tai muiden ympäristövaikutusten arviointia.

Kriittinen arviointi

Kriittinen arviointi tuottaa asiakkaalle viimeisen laadunvarmistuksen tekemälleen LCA-selvitykselle.

Kriittisessä arvioinnissa varmennamme laaditun LCA-selvityksen standardin mukaisuuden, läpinäkyvyyden, johdonmukaisuuden ja käytettyjen menetelmien soveltuvuuden. Asiakas saa tekemästään LCA-selvityksestä arvokasta palautetta ja parannusehdotuksia, sekä lopulta lausunnon kriittisestä arvioinnista.

Kriittisen arvioinnin suoritamme noudattaen kansainvälisiä standardeja ISO 14044 ka ISO/TS 14071. Muista kriittisen arvioinnin yksityiskohdista teemme aina asiakkaan tarpeiden mukaisen työpaketin. Teemme kriittisiä arviointeja sekä asiakkaan omalaatimille että meiltä tilaamille LCA-selvitykselle. Erityisesti asiakkaan meillä teettämien LCA-selvitysten kriittisissä arvioinneissa varmistamme aina arvioijan riippumattomuuden.