LCA Consulting Oy

LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

Jätteen keräyksen karttapalvelu

Teknologiavertailu biokaasulaitoksille

Etelä-Karjalan Jätehuollolle tehdyssä selvityksessä tarkasteltiin vaihtoehtoisia biojätteen ja yhdyskuntajätevesilietteen käsittelyteknologioita. Tarkastellut vaihtoehtoiset käsittelymenetelmät olivat kuivamädätys ja kompostointi olemassa olevassa kompostointilaitoksessa, sekä näiden yhdistelmä.

Yritykset voivat hyödyntää GHG-protokollan mukaista scope 1, scope 2 ja scope 3 laskentaa oman toimintansa kestävyyden raportointiin ja seurantaan.

Selvityksessä vertailtiin eri teknologiavaihtoehtojen ilmastonlämpenemis- ja rehevöitymisvaikutus sekä ravinnekierto. Ravinnekierron laskennassa huomioitiin typpi- ja fosforihäviöt luontoon, ja ravinteiden päätyminen kompostoinnin tai mädätyksen lopputuotteeseen. Lisäksi selvityksessä tehtiin teknologiavertailu biohajoavien jätteiden käsittelystä syntyvien rejektivesien käsittelylle.