Jätelaitoksen hiilijalanjälkilaskenta

Hiilijalanjälkilaskennalla tuotettua tietoa voidaan hyödyntää jätteenkäsittelyprosessin kokonaistehokkuuden parantamisessa ja optimoinnissa. Hiilijalanjälkilaskennan avulla saadaan selville tarkastellun kohteen omista toiminnoista syntyvät sekä eri jätteenkäsittelyvaihtoehtojen aiheuttamat ilmastonmuutosvaikutukset. Organisaation hiilijalanjälkilaskennan avulla kartoitetaan nykytila ja tunnistetaan merkitykselliset oman toiminnan kasvihuonekaasupäästölähteet. Päästövähennystoimet saadaan kohdennettua merkittävimpien päästöhyötyjen osa-alueisiin. Hiilijalanjäljen vuosiseurannalla todennetaan ja seurataan kehitystoimien päästövaikutuksia.

Laskennassa voidaan huomioida myös kuntien tietotarpeet tuottaen kunnille esim. HINKU-yhteensopivia päästötietoja. Organisaation hiilijalanjälkilaskennan tuloksia voidaan hyödyntää myös muussa viranomais- ja sidosryhmäviestinnässä sekä vuosi- ja vastuullisuusraportoinnissa.

Hiilijalanjälki lasketaan luotettavasti käyttämällä GaBi-elinkaarimallinnusohjelmaa. Hiilijalanjäljen laskenta voidaan suorittaa soveltamalla kansainvälistä hiilijalanjäljen laskennan standardia ISO/TS 14076, Greenhouse Gas -protokollan tuotestandardia tai muuta soveltuvaa ohjeistusta. Hiilijalanjälkilaskentaan voidaan myös liittää muita palveluita, kuten elinkaarikustannuslaskentaa. 

Laskentaan voidaan sisällyttää seuraavat toiminnot:

  • Vastaanotettujen jätteiden keräys ja käsittely – omasta ja muiden toimijoiden toimesta
  • Suorat päästöt – omat työkoneet ja ajoneuvot, kaatopaikka
  • Epäsuorat päästöt – energiankäyttö, työmatkaliikenne, hankinnat

Tuloksia voidaan hyödyntää seuraavissa käyttötarkoituksissa:

  • Nykytilan kartoituksessa
  • Hiilijalanjäljen vuosiseurannassa
  • Viestinnässä viranomaiselle ja sidosryhmille
  • Vuosikertomuksessa
  • Päätettäessä oman toiminnan kehittämisestä
  • Tehtyjen kehitystoimenpiteiden vaikutusten arvioinnissa

Hiilijalanjälkilaskennalla jätehuoltoyhtiö saa sekä konkreettisen luvun oman toimintansa hiilijalanjäljestä, että toimenpide-ehdotuksia, miten hiilineutraalisuus voidaan saavuttaa. Hiilijalanjälkilaskennalla tuotettua tietoa voidaan hyödyntää jätteenkäsittelyprosessien kokonaistehokkuuden parantamisessa ja optimoinnissa. Tulosten avulla jätehuoltoyhtiöt voivat kehittää omaa toimintaansa ja yhtenäistää käytäntöjään toiminta-alueellansa.

Hiilijalanjäljestä viestimällä voidaan parantaa sekä yrityksen että tarkasteltavan tuotteen tai palvelun imagoa. Hiilijalanjäljen laskennan myötä voidaan myös opastaa kuluttajia kestävämpään toimintaan. Viestinnällisen käytön lisäksi hiilijalanjäljen laskennan tuloksia voidaan hyödyntää myös asiakkaan oman toiminnan optimointiin. Tehokkaimmat säästötoimenpiteet materiaali- ja energiakustannuksissa saadaan selvitettyä, kun kustannustarkastelu liitetään mukaan hiilijalanjäljen laskentaan. Hiilijalanjälkilaskennalla voidaan selvittää myös yksittäisen jätejakeen tai jätteenkäsittelyprosessin ilmastonmuutosvaikutus.

Hiilijalanjäljen laskenta voidaan tehdä kansainväliset hiilijalanjäljen laskentastandardit huomioiden.