LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

organisaation hiilijalanjälki

Jätehuolto varmistaa ympäristöhyödyn tuottamisen elinkaaritarkasteluilla

Korkeatasoinen jätehuolto palauttaa raaka-aineita kiertoon ja hyödynnettäväksi energiana. Ensisijaisena tavoitteena on ympäristöterveyden turvaaminen. Kyse on tuotannon ja kulutuksen seurausten hoitamisesta mahdollisimman viisaasti. Kiertotaloudessa tämän tärkeän ja välttämättömän toiminnon hiilijalanjäljen ja muiden ympäristövaikutusten arvioinnin laatu on ratkaisevan tärkeää, jotta isommassa kuvassa eri sektoreiden ja toimintojen vaikutukset saadaan luotettavasti arvioitua.

Jätehuollossa tapahtuu

Jätelaitoksilla on lähivuosina aktiivinen vaihe jätelain uusien velvoitteiden täyttämiseksi. Erityisesti alueilla, joilla siirrytään kunnan kilpailuttamiin kuljetuksiin, riittää tekemistä. Koko maassa pakkausjätteiden ja biojätteen lajittelu ja erilliskeräys järjestetään kaikille vähintään viiden asuinhuoneiston kiinteistöille taajamissa. Muutaman vuoden kuluessa biojätteen osalta erilliskeräys laajenee lähes kaikkiin asuinkiinteistöihin yli 10 000 asukkaan taajamissa.

Käytännössä työ etenee jätelaji- ja aluekohtaisilla porrastuksilla ja vaiheistuksilla. Kiinteistökohtaisen keräyksen merkittävässä lisäämisessä vaiheittainen siirtyminen on järkevää sekä jätteen tuottajien että jätehuollon järjestäjän näkökulmasta. Iso kysymys on, miten velvoiterajojen alle jääville 1-4 huoneiston kiinteistöille järjestetään lajittelumahdollisuudet samalla varmistaen sekä ympäristöhyöty että kustannustehokkuus. Tähän ei ole yhtä oikeaa vastausta, jota voisi soveltaa jokaisella alueella.

Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää jätehuollon kokonaisuudesta laadukkaita ja kattavia elinkaaritarkasteluja valintojen ja ratkaisujen perustaksi. Jätelaitosten rooli tiedon tuottajina ja viestijöinä kasvaa. Tarve tulosten vertailuun, suhteuttamiseen ja rajausnäkökulmien ymmärtämiseen voimistuu.

Elinkaaritarkastelujen toteuttamiselle aiempaa paremmat edellytykset

Lajittelun tehostaminen, erilliskeräyksen laajentaminen, uusien keräysmenettelyjen käyttöönotto, logistiikan järjestäminen ja käsittelyratkaisujen valinta – nämä kaikki toimet tarvitsevat tuekseen vaihtoehtojen ja muutosten vaikutusten arviointia, sisällöltään ymmärrettyjä elinkaaritarkasteluja.

Jätehuollon operatiivisessa toiminnassa kerättävän tiedon hyödyntämiselle ympäristö- ja kustannusvaikutusten arvioinnissa on tarjolla järeää osaamista ja tehokkaista menettelyjä. Jätehuollon toimijoiden ponnistelut toiminnanohjausjärjestelmien edelleen kehittämiseksi parantavat lähtötietojen laatua ja suoraviivaistavat datan käyttöä. Tarkastelujen toteutus on sitä tehokkaampaa mitä paremmin jäsenneltyä toiminnanohjauksen tieto on. Olemme kehittäneet uusia työkaluja, jotka edelleen parantavat ja nopeuttavat toimijoiden keräämän primääridatan vastaanottoa ja jalostamista elinkaaritarkastelujen tuloksiksi.

Jätehuoltosektorin oma pitkäjänteinen kehitystoiminta tukee luotettavien elinkaaritarkastelujen toteutusta. Tärkeää on saada laadukkaita lähtötietoja jätemäärien lisäksi esimerkiksi jätelajien ja eroteltujen jätejakeiden koostumuksesta ja ominaisuuksista. Keräyksen ja kuljetuksen yhteydessä jatkuvasti tuotettava tieto keräyksen tunnusluvuista, kuljetussuoritteista ja kuormapainoista ovat välttämättömiä itse laskennassa. Jatkossa tarvitaan lisää tietoa muun muassa jätelajikohtaisista astiapainoista ja täyttöasteista eri keräystavoissa. Yhdistettynä sekajätteen koostumustutkimusten tietoihin saadaan entistä luotettavampia tietoja lajitteluasteista ja niiden muutoksista. Jätteen käsittelypuolella tietojärjestelmien keräämä data toimintojen massataseista yhdistettynä käytettyihin resurssitietoihin luovat perustan järjestelmämallinnukselle ja LCA-laskennalle.

Mallinnus taipuu moneen tarpeeseen

Elinkaaritarkastelut tuottavat luotettavan tilannekuvan toiminnan päästöistä ja kustannuksista. Lisäksi voidaan ennustaa tulevaa ja arvioida herkkyystarkasteluilla epävarmojen tietojen merkitystä. Olennaisena tuloksena voidaan pitää ymmärryksen lisääntymistä oman toiminnan päästöistä ja ympäristöhyödyn tuottamisen mahdollisuuksista. Tämä tietoisuuden paraneminen voidaan saavuttaa vain onnistuneella vuoropuhelulla vaikutusarvioinnin toteuttajan ja tilaajan välillä.

Yleensä toimijaa kiinnostaa ensisijaisesti tieto oman toiminnan päästöistä ja kustannuksista. Tällöin tarkastelu rajataan toimintoihin, jotka ovat omassa hallinnassa tai joihin on vaikutusmahdollisuus esimerkiksi kilpailuttamisen kautta. Jätehuollon osalta on kuitenkin perusteltua laajentaa näkymää ja arvioida jätehuollon järjestämisen merkitystä laajemmassa kokonaisuudessa. Tällöin tarkasteluun sisällytetään esimerkiksi muille toimijoille ohjattujen jätevirtojen käsittelyn päästöt ja kierrätyksellä saavutettavat päästöhyvitykset. Ympäristövastuun kantaminen edellyttää tietoa omaan toimintaan kytkeytyvien toimien vaikutuksesta.

Elinkaaritarkasteluissa tuotettava järjestelmämallinnus tarjoaa erinomaisen alustan myös muille selvityksille kuin eri ympäristövaikutusluokkien arvioinnille. Mallinnukseen luontevasti liitettävän kustannusvaikutusarvioinnin lisäksi tarkastelua voidaan hyödyntää esimerkiksi päästövähennystavoitteiden asettamisessa ja kompensaatiotarpeiden selvittämisessä.

Toteutus vaatii ammattitaitoa

Elinkaaritarkastelujen toteuttamisen lähtökohtana on määritellä huolellisesti, mihin kysymyksiin halutaan vastaus. Jatko sujuu jouhevasti, kun määrittelyn myötä tunnistetaan eri rajausnäkökulmat, käytettävissä olevat tietolähteet ja tulosten viestintätarpeet. Myös tarkastelujen toistettavuus ja mahdollinen laajentaminen palvelemaan tulevia tarpeita varmistetaan suunnitteluvaiheessa.

Oikotietä ei tässäkään asiassa ole. Laskureiden sijaan kannattaa elinkaaritarkastelun toteutuksessa kääntyä asiantuntijan puoleen, jotta tulosten luotettavuus ja aito ymmärryksen lisääntyminen voidaan varmistaa.

Kirjoittaja:

DI Esa Nummela

DI Esa Nummela toimii LCA Consultingilla jätehuollon projektipäällikkönä. Nummela on työskennellyt jätehuoltoasioiden kehittämisen parissa 2000-luvun alusta lähtien.