Melumallinnus

Melumallinnuksen avulla selvitetään tarkasteltavan melulähteen (esim. teollisuuslaitos, tuulivoimala, energiantuotantolaitos) ympäristöönsä aiheuttama melu eri vastaanottopisteissä. Melumallinnuksen tuloksista laaditaan usein melukartta, joka on graafinen esitys mallinnettavan melulähteen lähialueille aiheuttamistaan äänitehotasoista.

Teollisuusmelua mallinnettaessa huomioidaan kaikki tarkasteltavan alueen merkittävimmät melulähteet. Teollisuuslaitosten melua mallinnettaessa melulähteitä voivat olla mm.

  • Laitosalueen sisäinen liikennöinti, raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden kuljetukset
  • Laitoksen melulähteet: piiput, koneet, laitteet jne.
  • Muut lähialueiden meluun vaikuttavat kohteet (naapurilaitos, liikenneväylät jne.)

Melumallinnuksen avulla voidaan tutkia myös lähimmissä häiriintyvissä kohteissa (esim. asuinrakennukset) koettavaa äänitehotasoa tai tietylle äänitehotasolle altistuvien asukkaiden määrä. Tulokset laaditaan erikseen päivä- ja yöajalle. Mallinnuksen tuloksia voidaan hyödyntää sekä toiminnan suunnitteluvaiheessa että olemassa olevasta toiminnasta aihetuvan melun leviämisen selvittämiseen. Melumallinnuksen tuloksia voidaan hyödyntää myös esimerkiksi YVA-prosessissa.

Käytämme meluselvityksien laadintaan Cadna A –melumallinnusohjelmaa ja pohjoismaisia melun laskentamalleja. Raportoimme melumallinnusten tulokset läpinäkyvästi, viranomaisvaatimusten mukaisesti sekä asiakkaan toiveet huomioiden.

Toteutamme melumallinnukseen tarvittavan lähtötiedon keruun tehokkaasti luotettavista lähteistä. Tarvittaessa olemme asiakkaan valtuuttamana yhteydessä viranomaistahoihin, joten mallinnuksen toteutus vaatii asiakkaalta vain vähän henkilöresursseja.