Leviämismallinnus

Leviämismallinnus tuottaa arvioita päästöjen ja hiukkasten liikkeistä ja pitoisuuksista, sekä päästöjen ja hiukkasten leviämisestä tarkasteltavalla alueella. Mallinnusta voidaan hyödyntää niin olemassa olevalle toiminnalle kuin tulevan toiminnan arvioinnissa ja suunnittelussa.

Mallinnuksella tuotettua tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi ympäristövaikutusten arvioinnissa, ympäristöluvissa ja päästöjen käsittelyyn liittyvien vaihtoehtoisten tekniikoiden vertailussa. Mallinnukset voidaan myös sisällyttää osaksi vuosittaista ilmanlaaturaportointia.

Mallinnus perustuu tutkittavan alueen topografiaan ja sääolosuhteisiin. Mallinnuksessa huomioidaan mallinnetun alueen maaston muodot, maan käyttö sekä sääolosuhteet pitkältä aikaväliltä.

Mallinnuksen tuloksena saadaan tietoa päästön leviämisestä ja pitoisuuksista tutkittavalla alueella graafisessa muodossa. Tuloksia voidaan verrata päästön pitoisuuden leviämiseen asetettuihin raja-arvoihin nähden. Tulokset voidaan raportoida sellaisenaan tai liittää osaksi laajempaa selvitystä. Tuloksissa voidaan myös tarkastella halutun ajankohdan, kuten yhden päivän tai tietyn tunnin, päästövaikutusten tarkat liikkeet ja pitoisuudet. Raportoimme mallinnuksen tulokset läpinäkyvästi, viranomaisvaatimusten mukaisesti, sekä asiakkaan toiveet huomioiden.