Hiilijalanjälki

Hiilijalanjälkilaskennan avulla saadaan selville tuotteen, palvelun, tuotannon ja toiminnan elinkaaren aikaiset ilmastonmuutosvaikutukset. Hiilijalanjälkiselvitys tuottaa oman toiminnan hiilijalanjäljen lisäksi selkeän kokonaiskuvan hiilijalanjälkeen vaikuttavista tekijöistä. Hiilijalanjäljen laskennan tuloksia voidaan hyödyntää oman tuotannon tai toiminnan vähähiilisyyden lisäämiseksi. Hiilijalanjälkiselvitykseen voidaan lisätä toimenpide-ehdotuksia hiilineutraaliuden saavuttamiseksi.

Tuotteen hiilijalanjälki

Organisaation hiilijalanjälki

Rakennusten hiilijalanjälki

Tapahtuman hiilijalanjälki

Hiilijalanjälki tuottaa tietoa, jonka avulla yritykset voivat tehdä muutoksia omaan toimintaansa, kuten suunnitella toimintojaan ja yhtenäistää käytäntöjään. Hiilineutraalin toiminnan tavoittelu tuovat yritykselle kustannussäästöjä ja kilpailuetua. Hiilijalanjäljestä viestimällä voidaan parantaa sekä yrityksen että tarkasteltavan tuotteen, palvelun tai järjestelmän imagoa.

Laskemme hiilijalanjäljen luotettavasti käyttämällä elinkaarimallinnusohjelma GaBia. Laskenta voidaan suorittaa soveltamalla kansainvälistä standardia ISO/TS 14067, Greenhouse Gas Protokollan tuotestandardia tai muuta soveltuvaa ohjeistusta. Hiilijalanjälkilaskentaan voidaan myös sisällyttää elinkaarikustannuslaskenta.