Hiilijalanjälki

Hiilijalanjälkilaskennan avulla saadaan selville tuotteen, palvelun, tuotannon ja toiminnan elinkaaren aikaiset ilmastonmuutosvaikutukset. Hiilijalanjälkiselvitys tuottaa oman toiminnan hiilijalanjäljen lisäksi selkeän kokonaiskuvan hiilijalanjälkeen vaikuttavista tekijöistä. Hiilijalanjäljen laskennan tuloksia voidaan hyödyntää oman tuotannon tai toiminnan vähähiilisyyden lisäämiseksi. Selvitykseen voidaan lisätä toimenpide-ehdotuksia hiilineutraaliuden saavuttamiseksi.

Hiilijalanjälki tuottaa tietoa, jonka avulla yritykset voivat tehdä muutoksia omaan toimintaansa, kuten suunnitella toimintojaan ja yhtenäistää käytäntöjään. Hiilineutraalin toiminnan tavoittelu tuo yritykselle kustannussäästöjä ja kilpailuetua. Hiilijalanjäljestä viestimällä voidaan parantaa sekä yrityksen että tarkasteltavan tuotteen, palvelun tai järjestelmän imagoa.

Laskemme hiilijalanjäljen luotettavasti käyttämällä elinkaarimallinnusohjelma GaBia. Laskenta voidaan suorittaa soveltamalla kansainvälistä standardia ISO/TS 14067, Greenhouse Gas Protokollan tuotestandardia tai muuta soveltuvaa ohjeistusta. Hiilijalanjälkilaskentaan voidaan myös sisällyttää elinkaarikustannuslaskenta.

Tuotteen hiilijalanjälki

Toteutamme tuotteille hiilijalanjälkilaskentaa tukemaan ja tunnistamaan tuotteiden ympäristösuorituskyvyn parantamismahdollisuuksia tuotteiden elinkaaren eri vaiheissa ja koko elinkaaren aikana. Hiilijalanjälkilaskentaa voidaan hyödyntää mm. kun halutaan selvittää vaihtoehtoisten raaka-ainevalintojen, kuljetusvaihtoehtojen, tuotanto- ja valmistusmenetelmien vaikutuksia tuotteen ympäristösuorituskykyyn.

Hiilijalanjäljen laskennan tuloksia voidaan hyödyntää myös tuotannon ja toiminnan optimointiin. Materiaali- ja energiakustannuksista saadaan selvitettyä tehokkaimmat säästötoimenpiteet liittämällä kustannustarkastelu hiilijalanjälkilaskentaan. Yhdistämällä hiilijalanjäljen laskenta ympäristöviestintään voidaan parantaa yrityksen ja tarkasteltavan tuotteen imagoa. Tuotteen valmistaja voi myös opastaa kuluttajia kestävämpään toimintaan ympäristökuormituksen kannalta merkittäväksi havaitun elinkaaren käyttövaiheessa.

Organisaation hiilijalanjälki

Toteutamme yrityksille ja organisaatioille Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollan) mukaista hiilijalanjälkilaskentaa tukemaan yritysten ja organisaatioiden oman toiminnan kestävyyden arviointia, seurantaa ja raportointia. Laskennan myötä tunnistetaan toiminnan kannalta merkittävimmät päästöjä aiheuttavat tekijät ja toiminnot, mikä mahdollistaa potentiaalisten päästövähennystoimenpiteiden suunnittelun ja toteuttamisen. Laskennan vuosittainen toteutus mahdollistaa yritysten ja organisaatioiden toiminnan päästövaikutusten seurannan osana kestävyys- ja vuosiraportointia. GHG-protokollan mukaista laskentaa hyödynnetään myös muun muassa CDP (Carbon Disclose Project) – ja Science based targets –ohjelmien raportoinnissa.

GHG-protokolla on yleisimmin käytetty laskenta- ja raportointiohjeistus yritysten ja organisaatioiden hiilijalanjäljen määrittämiseen. GHG-protokollan mukaisesti hiilijalanjälki määritetään kolmella tasolla: yrityksen suorat päästöt (Scope 1), epäsuorat energiantuotannon päästöt (Scope 2) ja arvoketjun välilliset päästöt (Scope 3). Räätälöimme laskennan laajuuden asiakaskohtaisesti. Tyypillisesti hiilijalanjäljen laskentaan sisällytetään Scope 1, Scope 2 ja yrityksen toiminnan kannalta olennaiset kategoriat Scope 3:sta.

Rakennusten hiilijalanjälki

Rakennuksen hiilijalanjälkilaskennalla tuotetaan tietoa rakennuksen ympäristökuormittavuudesta rakennuksen eri elinkaaren vaiheissa, jotka ovat tuotevaihe, rakennusvaihe, käyttövaihe ja elinkaaren loppuvaihe (purku). Laskennan lisätietoina esitetään elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset, joihin kohdistuu uudelleenkäyttöön, hyötykäyttöön ja kierrätykseen liittyvät toimet. Tulosten kautta tunnistetaan mm. eri materiaalikokonaisuuksien vaikutukset rakennuksen hiilijalanjälkeen, kuten päästöttömän työmaan vaikutukset hiilijalanjälkeen. Tulokset voidaan esittää myös rakennusosakohtaisina, jolloin löydetään merkittävimmät ympäristökuormitusta aiheuttavat osakohdat. Näihin osakohtiin voidaan kohdistaa vähähiilisiä toimenpiteitä, kuten materiaalivalintoja, ympäristökuormituksen vähentämiseksi.

Toteutamme hiilijalanjälkilaskennan asiakkaan toiveiden mukaisesti rakennushankkeen eri vaiheissa, kuten aivan hankkeen alussa hankesuunnitteluvaiheessa tai hankkeen loppupuolella rakennuksen käyttöönottovaiheessa. Rakennusten hiilijalanjälkilaskennan toteutamme pääsääntöisesti noudattaen eurooppalaista standardia EN 15978:2011. Laskemme rakennusten hiilijalanjäljen niin tulevalla Ympäristöministeriön Rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmällä kuin eurooppalaisella LEVEL(S)-menetelmällä.

Tapahtuman hiilijalanjälki

Tapahtuman hiilijalanjäljen laskenta tuottaa tietoa tapahtuman vähähiilisyyden kehittämiseen, vähähiilisyyden tavoitteiden seuraamiseen ja viestintään. Hiilijalanjälkilaskennan perusteella tunnistetaan tapahtuman hiilijalanjälkeen vaikuttavat tekijät ja toiminnot, mikä mahdollistaa päästövähennystoimenpiteiden suunnittelun ja laadinnan tapahtumalle. Laadimme myös toimenpiteistä vuosikohtaisen toimenpidetiekartan, joka voidaan kytkeä osaksi tapahtuman kokonaiskehittämistä ja vuosittain toteutettavaa hiilijalanjälkilaskennan raportointia.

Tapahtuman- hiilijalanjäljen laskenta toteutetaan kansainvälisen Greenhouse Gas Protocol -mukaiseen laskentaan perustuen kolmella tasolla: tapahtuman oman toiminnan (l. suorien toimintojen) aiheuttavat kasvihuonekaasupäästöt (Scope 1), ostetun (l. epäsuoran) energian tuotannosta syntyvät kasvihuonekaasupäästöt (Scope 2) ja muut tapahtuman arvoketjun välilliset päästöt (Scope 3). Scope 3 muodostaman välillisten päästöjen kokonaisuus jaetaan 15 eri kategoriaan, näihin sisältyvät tapahtuman kannalta merkittävät kokonaisuudet mm. yleisön liikkuminen tapahtumapaikalle, tapahtumassa myytävä ruoka ja juoma, sekä tapahtumassa muodostuvien jätteiden määrä. Tapahtuman hiilijalanjäljen laskenta toteutetaan räätälöidysti tapahtuman mukaan siten, että hiilijalanjälkilaskentaan sisällytetään tapahtuman kannalta merkittävimmät kokonaisuudet.