Hiilijalanjälki

Hiilijalanjälkilaskennan avulla saadaan selville tuotteen, palvelun, tuotannon ja toiminnan elinkaaren aikaiset ilmastonmuutosvaikutukset. Hiilijalanjäljen laskennan tuloksia voidaan hyödyntää myös oman tuotannon tai toiminnan optimointiin. Hiilijalanjälkiselvityksellä yritys saa sekä konkreettisen luvun oman toimintansa hiilijalanjäljestä, että toimenpide-ehdotuksia, miten hiilineutraalisuus voidaan saavuttaa.

Hiilijalanjälki tuottaa tietoa, jonka avulla yritykset voivat tehdä muutoksia omaan toimintaansa, kuten suunnitella toimintojaan ja yhtenäistää käytäntöjään. Hiilineutraalin toiminnan tavoittelu tuovat yritykselle kustannussäästöjä ja kilpailuetua. Hiilijalanjäljestä viestimällä voidaan parantaa sekä yrityksen että tarkasteltavan tuotteen, palvelun tai järjestelmän imagoa.

Laskemme hiilijalanjäljen luotettavasti käyttämällä elinkaarimallinnusohjelma GaBia. Laskenta voidaan suorittaa soveltamalla kansainvälistä standardia ISO/TS 14067, Greenhouse Gas Protokollan tuotestandardia tai muuta soveltuvaa ohjeistusta. Hiilijalanjälkilaskentaan voidaan myös sisällyttää elinkaarikustannuslaskenta.