LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

Uusiutuvan energian kuntakatselmus Lappeenrantaan

Lappeenrannan kaupunki toteutti Motivan mallin mukaisen uusiutuvan energian kuntakatselmuksen. Uusiutuvan energian kuntakatselmus Lappeenrantaan toteutettiin vuoden 2018 kevään aikana Kuntakatselmus tukee mm. Lappeenrannan kaupungin HINKU-tavoitteiden sekä energiatehokkuussopimustoiminnan tavoitteiden saavuttamista.

Uusiutuvan energian nykykäyttö merkittävää Lappeenrannan alueella

Uusiutuvan energian kuntakatselmus Lappeenrantaan osoitti uusiutuvan energian nykykäytön olevan Lappeenrannan kaupungin alueella merkittävää. Kaikesta Lappeenrannan alueella tuotetusta sähköstä ja lämmöstä reilut 85 % on tuotettu uusiutuvalla energialla. Merkittävimmät käytetyt energianlähteet Lappeenrannassa ovat uusiutuvaa energiaa olevat polttoaineet, ts. metsäteollisuuden sivuvirrat ja biopolttoaineet. Näiden lisäksi sähkön erillistuotanto tapahtuu Lappeenrannassa tuulivoimalla.

Monipuolisia mahdollisuuksia uusiutuvan energian käytön lisäämiseen

Katselmuksessa toteutetun laajan uusiutuvien energianlähteiden kartoituksen perusteella Lappeenrannan kaupungin alueella on nykykäytöstä huolimatta edelleen merkittävä määrä hyödynnettävissä olevaa uusiutuvaa energiaa. Huomioitavaa on, että Lappeenrannan kaupungin alueella on monipuolisia mahdollisuuksia uusiutuvan energian käytön lisäämiseen. Esimerkiksi Lappeenrannan alueella on useita biohajoavia virtoja, joilla olisi metaanintuottopotentiaalia. Biohajoavien virtojen hyötykäyttö lisääntyy kun Lappeenrannassa on käynnistymässä biokaasulaitoksen rakentamishanke. Biokaasulaitoksessa käsitellään Lappeenrannan alueen lisäksi muiden eteläkarjalaisten asukkaiden erilliskerätyt biojätteet sekä jätevedenpuhdistamojen puhdistamolietteet.

Selkeät uusiutuvan energian lisäämismahdollisuudet löytyvät aurinkosähköstä ja aurinkolämmöstä. Aurinkoenergian kokonaistuotantopotentiaalia voidaan lisätä merkittävästi sijoittamalla aurinkokeräimiä myös muualle kuin kiinteistöjen katoille, esimerkiksi kiinteistöjen välittömään läheisyyteen maahan.

Katselmuksella tietoa mm. päätöksen teon tueksi

Uusiutuvan energian kuntakatselmuksen myötä Lappeenrannan kaupungille tuotettiin lisää tietoa päätöksenteon tueksi uusiutuvan energian käytön lisäämisen mahdollisuuksiin ja julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen. Kattavalla alueellisella uusiutuvan energia potentiaalien kartoituksella lisättiin kaupungin tietämystä uusiutuvista energiavaroista ja niiden hyödyntämismahdollisuuksista. Katselmuksessa tuotettiin myös kokonaiskuvan kaupungin nykyisen energiankäytön ja -tuotannon nykytilanteesta havainnollistavin tasein.

Kuuntele Motivan-tutkapari podcast Lappeenrannan uusiutuvan energian kuntakatselmuksesta tästä