LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

Uusiutuvan energian kuntakatselmus Joroisten kunnalle

LCA Consulting toteutti Joroisten kunnalle uusiutuvan energian kuntakatselmuksen.

Uusiutuvan energian kuntakatselmukseen koottiin yhteen tiedot kunnan alueen energiantuotannon ja -kulutuksen nykytilanteesta, uusiutuvien energialähteiden varannoista ja niiden hyödyntämispotentiaalista. Lisäksi laadittiin nykytilanenergiantuotannon ja käytön energiatase, tarkasteltiin uusiutuvan energian käytön ja tuotannon lisäämiseen tähtääviä toimenpiteitä yhteistyössä asiakkaan ja kunnan sidosryhmien kanssa työpajassa ja toteutettiin energiaselvitys Liunan teollisuusalueelle. Toimenpiteiden osalta löydettiin ratkaisuja fossiilisten polttoaineiden käytön korvaamiseksi kannattavasti uusiutuvaan energiaan perustuvilla ratkaisuilla. Kuntakatselmus toteutettiin keväällä 2019.

Uusiutuvien energialähteiden nykykäyttö ja energiantuotantopotentiaali

Uusiutuvan energian lähteistä Joroisissa on eniten käytetty puupolttoaineita. Erillissähköä Joroisten kunnassa tuotetaan vesivoimalla. Verrattaessa puupolttoaineiden energiantuotantopotentiaalia nykyiseen käyttöön, havaittiin että Joroisten kunnan alueella on mahdollista lisätä edelleen puupolttoaineiden hyödyntämistä. Taasen kaikki taloudellisesti kannattavasti hyödynnettävissä oleva vesivoima on Joroisten alueella valjastettu käyttöön.

Puupolttoaineiden lisäksi hyödyntämättä olevaa energiantuotantopotentiaalia on Joroisten alueella aurinkoenergian, peltobiomassojen ja biokaasun osalta. Peltobiomassojen ja biokaasun potentiaalit ovat tunnistettu jo aiemmin KierRe-hankkeessa ja Joroisissa selvitetään mahdollisuuksia biokaasutuotannon kaupallisen toiminnan käynnistämiseksi paikallisten yrittäjien voimin. Aurinkoenergian, etenkin aurinkosähkön tuotannon lisääminen kiinteistöissä ja kiinteistöjen välittömässä läheisyydessä olevilla maavoimaloilla vähentäisi tuontisähkön osuutta Joroisissa.

Uusiutuvaa energiaan perustuvia lämmitystapamuutoksia ja alueellisia energiaratkaisuja

Uusiutuvan energian kannattavan tuotannon- ja käytön osalta tarkasteltiin lämmitystapamuutoksiin perustuvia toimenpiteitä kunnan kiinteistöille. Liunan teollisuusalueen energiaratkaisuissa huomiotiin nykytilan energiankäytön lisäksi alueen mahdollisuudet uusiutuvan energian käyttöön sekä alueen muodostamat reunaehdot uusiutuvan energian kannattavaan tuotantoon.

Tietoa suunnitelmien laadinnan ja päätöksen teon tueksi

Katselmuksella tuotettiin Joroisten kunnalle lisää tietoa suunnitelmien laadinnan ja päätöksen teon tueksi. Joroisten kunta on kiinnostunut sekä lisäämään uusiutuvaa energiaa kunnan omissa kohteissa että kannustamaan kuntalaisia uusiutuvan energian käyttöönotossa. Kunta on liittynyt KierRe-hankkeeseen, jossa kunta pyrkii strategiansa mukaan selvittämään ensin nykytilan energiankäytöstä ja tuotannosta ja tämän jälkeen toteuttamaan toimenpiteitä kohti uusiutuvaa energiaa tuottavaa ja käyttävää, vähäpäästöisempää kuntaa.

Motivan-mallia mukaillen toteutettu Joroisten kunnan uusiutuvan energian kuntakatselmus on toteutettu osana käynnissä olevaa KierRe -hanketta (Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa). KierRe-hankkeen toteuttajia ovat Joroinen, Siilinjärvi, Iisalmi, Kuopio, Navitas Kehitys Oy sekä ProAgria Pohjois-Savo. Hanketta rahoittavat toteuttajien lisäksi Pohjois-Savon liitto ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto.