LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

tuotteen hiilijalanjälki

Tuotteen hiilijalanjälki

Tuotteiden hiilijalanjäljet ovat osa arkipäivää: viestintävälineissä ja vähittäiskaupassa ei ole haasteita bongata hiilijalanjälkiä. Vaikka hiilijalanjälki on nykyään arkipäiväistynyt, hiilijalanjälki terminä ei välttämättä ole täysin selkeä. Myös hiilikädenjälki-termin yleistyminen saattaa aiheuttaa omat haasteensa jälkien ymmärtämiselle. Lähdetään liikkeelle hiilijalanjäljestä, joka on myös perusta hiilikädenjäljelle.

Mitä hiilijalanjälki ja -kädenjälki tarkoittavat?

Lyhyesti sanottuna hiilijalanjälki kuvaa tuotteen elinkaaren aikana muodostuvien kasvihuonekaasupäästöjen eli ilmastoa lämmittävien päästöjen määrää. Tuotteen lisäksi hiilijalanjälki voidaan laskea esimerkiksi palvelulle tai systeemille.

Kasvihuonekaasupäästöjä muodostuu ihmistoiminnan seurauksena: energiasektori, maatalous, teollisuusprosessit ja tuotteiden käyttö sekä jätteiden käsittelyt ovat esimerkkejä merkittävistä kasvihuonekaasupäästöjen lähteistä Suomessa. Hiilijalanjälkilaskennassa kasvihuonekaasut on yhteismitallistettu hiilidioksidiekvivalenteiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että kunkin kasvihuonekaasun, esim. hiilidioksidin ja metaanin, ilmastonmuutosta edistävä vaikutus on suhteutettu hiilidioksidin ilmastonmuutosta edistävään vaikutukseen laskennallisin kertoimin.

Hiilikädenjälki sen sijaan perustuu hiilijalanjälkilaskentaan, mutta kädenjäljellä kuvataan muodostuvien kasvihuonekaasupäästöjen sijaan tuotteiden positiivista ilmastovaikutusta (VTT, 2021). Kädenjälki kuvaa kahden vaihtoehtoisen tuotteen tai palvelun hiilijalanjälkien erotusta. Kädenjälki kuvaa positiivista ilmastovaikutusta, kun taas jalanjälki negatiivista vaikutusta.

Miten hiilijalanjälki lasketaan?

Hiilijalanjälkilaskenta perustuu elinkaariarviointiin (life cycle assessment, LCA), joka on vakiintunut, systemaattinen ja laajalti hyväksytty menetelmä ympäristövaikutusten arviointiin. Elinkaariarvioinnin pääperiaatteiden mukaan hiilijalanjälkilaskennassa otetaan huomioon muodostuvat kasvihuonekaasupäästöt jokaisesta elinkaaren vaiheesta – kehdosta hautaan. Kansainväliset standardit ISO 14040 ja 14044 ohjaavat elinkaariarviointia. Tuotteiden hiilijalanjälkilaskennalle on myös oma, laskentaa tarkemmin määrittelevä standardi (ISO 14067).

Miksi laskea tuotteen hiilijalanjälki?

Hiilijalanjälkilaskenta mahdollistaa tuotteen elinkaaren aikaisten kipupisteiden tunnistamisen: elinkaaren vaiheet, joilla on suurin vaikutus kokonaishiilijalanjälkeen. Tämän avulla on mahdollista suunnitella ja toteuttaa kehitystoimia hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Hiilijalanjäljen laskenta on myös olennainen osa hiilikädenjäljen määrittämisessä, eli oman tuotteen päästövähennyspotentiaalin osoittamisessa. Hiilijalanjälkilaskenta on myös tärkeä osa esim. yritysten hiilineutraaliustavoitteiden ja kompensaatiotoimien määrittämisessä.

Kuten alun johdatus aiheeseen osoitti, hiilijalanjälkiä hyödynnetään myös vahvasti viestinnässä ja markkinoinnissa. Kuluttajat ovat yhä enemmän ilmastotietoisia. B2B-viestinnässä hiilijalanjälkitiedon tuottaminen voi olla oletusarvo esimerkiksi tarjouskilpailuissa. Kun hiilijalanjäljistä viestitään julkisesti, on tärkeää, että hiilijalanjälki on laskettu ohjaavien standardien mukaisesti. Objektiivinen, läpinäkyvä ja luotettava hiilijalanjälkiselvitys on kulmakivi hiilijalanjälkiviestinnälle.

Hiilijalanjälki on yksi ympäristöindikaattori

Hiilijalanjäljen osalta on muistettava, että se on yksi ympäristövaikutusindikaattori muiden lomassa. Hiilijalanjäljen lisäksi voi olla olennaista määrittää myös tuotteen happamoitumis- ja rehevöitymisvaikutus sekä vaikutus luonnonvarojen ehtymiseen. Hiilijalanjälki on kuitenkin vielä selkeästi eniten arvioitu ympäristövaikutusluokka ja siten laajimmin tunnettu. Hiilijalanjäljen laskeminen voi ollakin hyvä ensi askel oman tuotteen ympäristövaikutusten määrittämiseen.

Lähteet:

VTT, 2021. Handprint – Spread a positive message. www.handprint.fi/

Kirjoittaja:

TkT Miia Liikanen

TkT Miia Liikanen toimii elinkaariarvioinnin asiantuntijana LCA Consultingilla. Liikasella on kuuden vuoden työkokemus elinkaariarvioinnista ja hiilijalanjälkilaskennasta.