Teknologiavertailut teollisuudelle

 
 
Teknologiavertailut ovat ajankohtaisia tuotantoprosessin eri elinkaarenvaiheissa, kuten laitosinvestointia suunnitellessa, tuotantoprossien päivittämisessä ja menetelmien kehittämisessä
 
Teknologiavertailut mahdollistavat teknologisten ratkaisuvaihtoehtojen vertailun määriteltyjen kriteerien perusteella.
 
Teknologiavertailujen lähestymisnäkökulmana käytetään lähtökohtaisesti asiakkaan teknologialle asettamia tavoitteita ja kriteereitä.
 

Teknologiavertailut teollisuudelle

Vaihtoehtoisesti lähestymiskulmana voidaan käyttää myös tarkasteltavalle teknologialle tunnusomaisia, yleisemmän tason kriteereitä. Ratkaisuvaihtoehtojen vertailussa käytettäviä kriteereitä voivat olla asiakkaan tarpeen ja kiinnostuksen mukaan esimerkiksi energiankulutus, teknologian käytöstä aiheutuva ympäristövaikutus, investointikustannus tai lopputuotteen tietty ominaisuus


Liiketoimintasuunnitelma kokonaiskannattavuuden selvittämiseksi

Teknologiavertailut teollisuudelle

 
Teknologiavertailuiden rinnalla tai täysin erillisesti voidaan tarkastella suunnitteilla olevan tuotantolaitoksen tai laitoksen modernisoinnin tai päivittämisen yhteydessä investoinnin kokonaiskannattavuutta.
 
Teknologiavertailuiden yhteydessä kartoitetaan yleensä eri teknologiavaihtoehtojen investointikustannukset. Kokonaiskannattavuuden tarkastelussa huomioidaan kaikki laitosinvestointiin ja laitoksen käyttöön liittyvät kustannukset ja tulot.
 
Kokonaiskannattavuustarkastelulla asiakas saa tietoa esimerkiksi eri teknologiavaihtoehtojen kokonaiskustannuksista ja tuotteista saatavista tuloista.


Teknologiavertailun asiakasreferenssejämme:

 

Biohajoavien jätteiden käsittelyvaihtoehtojen teknologiavertailu

 
Etelä-Karjalan Jätehuollolle (EKJH) tehdyssä selvityksessä tarkasteltiin vaihtoehtoisia biojätteen ja yhdyskuntajätevesilietteen käsittelyteknologioita.
 
Lue lisää linkistä!

 

Teknologiavertailu»