LCA Consulting Oy

LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

Image Alt
Palvelut

Ympäristöpalvelut

YMPÄRISTÖPALVELUT

Ympäristöpalvelumme edistävät kiertotaloutta ja auttavat yrityksiä, jätelaitoksia, kaupunkeja ja kuntia rakentamaan kestävää tulevaisuutta, edistämään uuden liiketoiminnan syntymistä ja saavuttamaan kustannussäästöjä.

Jätteen erilliskeräyksen palvelumme tuottavat tietoa jätteen erilliskeräyksen suunnitteluun ja päätöksentekoon. Leviämismallinnuksen tuloksia voi hyödyntää esim. ympäristöluvissa ja muussa viranomaisraportoinnissa. Uusiutuvan energian kuntakatselmuksen myötä kunnallenne tai kaupungillenne muodostuu kokonaiskuva energiantuotannon ja -kulutuksen nykytilanteesta ja saatte toimenpide-ehdotuksia uusiutuvan energianlähteiden käytön lisäämiseksi. Jätteen keräyksen karttapalvelua voidaan käyttää hyötyjätteiden erilliskeräyksen suunnittelussa sekä jätehuollon asiakaspalvelun ja viranomaistyön tukena.

Tutustu ympäristöpalveluihimme tarkemmin alla.

Ympäristöpalvelut

Jätteen erilliskeräys

01

Mitä jätteen erilliskeräyksellä tarkoitetaan ja mihin tietoa tarvitaan?

Jätteen erilliskeräyksen mallintamisella voidaan tuottaa tietoa halutun alueen jätteenkeräyksen ympäristövaikutuksista ja kustannuksista nykytilassa tai vaihtoehtoisissa skenaarioissa. Tietoa voidaan käyttää useisiin eri käyttötarkoituksiin tapauksesta ja tilanteesta riippuen:

1. Tietoa voidaan käyttää suunniteltaessa, miten erilliskeräysvelvoitteen laajentaminen nykyistä pienemmille kiinteistöille vaikuttaa jätehuollon päästöihin ja/tai kustannuksiin, kuten olemme tehneet lukuisille tyytyväisille asiakkaillemme jätehuollon toimialalla. (Lue jätelainsäädännön uudistuksen vaikutusten arviointi -selvityksestä täältä)

2. Tietoa voidaan käyttää suunniteltaessa ympäristövaikutuksiltaan ja kustannuksiltaan mahdollisimman tehokasta keräystapaa eri jätelajeille: Kuinka kaukaa eri jätelajeja kannattaa hakea, jotta se on ympäristömielessä vielä perusteltua? Miten esimerkiksi monilokerokeräys, syväkeräys, korttelikeräys tai polttoaineen vaihtaminen uusiutuvaan vaikuttaisi keräyksen päästöihin ja/tai kustannuksiin?

Miten erilliskeräyksen mallinnus toteutetaan?

Olemme kehittäneet jätteen erilliskeräyksen mallintamiseen JEKOTM -työkalun, jossa keräystä mallinnetaan sisällyttäen kaikki keräykseen kuuluvat vaiheet: siirtymät, astiatyhjennykset ja maantiekuljetukset. Kullekin alueelle käytetään aluespesifiä dataa sekä ominaiskertoimia, jotka olemme määrittäneet ja kehittäneet lukuisilta jätehuoltoalueilta kerätyn datan pohjalta. JEKOTM -työkalu yhdistettynä GaBi-elinkaariarviointiohjelmaan mahdollistaa jätteen keräyksen ja käsittelyn ympäristövaikutusten kokonaisvaltaisen tarkastelun alueellisesti. 

Olemme tähän mennessä mallintaneet jätteenkeräystä suurimmassa osassa Suomea, kattaen yli kolmen miljoonan suomalaisen jätehuollon.

Ole yhteydessä asiantuntijaamme, niin keskustellaan juuri teidän tilanteestanne, tarpeistanne ja tavoitteistanne! 

Kiinnostuitko jätteen erilliskeräyksestä?

Ympäristöpalvelut

Leviämismallinnus

02

Leviämismallinnuksella yksityiskohtaista tukea ympäristövaikutusten arviointiin

Leviämismallinnus tuottaa arvioita päästöjen, hajujen ja hiukkasten liikkeistä ja pitoisuuksista sekä niiden leviämisestä tarkasteltavalla alueella. Eikä leviämismallinnuksen hyödyt jää vain tähän. Päästöjen leviämismallinnuksella on nimittäin erittäin monipuoliset käyttökohteet. Mallinnukseen liittyviä asiantuntijapalveluitamme voidaan hyödyntää niin olemassa olevalle toiminnallenne kuin tulevan toiminnan arviointiin ja suunnitteluun. Leviämismallinnuksella tuotettua tietoa voidaan hyödyntää ympäristövaikutusten arvioinnissa, ympäristöluvissa ja päästöjen käsittelyyn liittyvien vaihtoehtoisten tekniikoiden vertailussa. Voitte sisällyttää toteuttamamme mallinnukset myös osaksi vuosittaista ilmanlaaturaportointia.

Mihin mallinnus sitten perustuu?

Päästöjen leviämismallinnus perustuu mallinnettavan alueen topografiaan ja sääolosuhteisiin. Huomioimme mallinnuksen perusteiden mukaisesti mallinnetun alueen maaston muodot, mallinnetun kohteen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat korkeat rakennukset, maan käytön sekä pitkän aikavälin sääolosuhteet.

Mitä tietoa mallinnuksella saadaan?

Mallinnuksen tuloksena saatte tietoa päästön leviämisestä ja pitoisuuksista tutkittavalla alueella graafisessa ja jopa visuaalisessa 3D-muodossa. Vertaamme mallinnuksella tuotettuja tuloksia päästön pitoisuuden leviämiseen asetettuihin raja-arvoihin nähden, kuten ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin.

Tulosten monipuolinen raportointi toimintanne tukena

Raportoimme tulokset sellaisenaan tai liitämme ne osaksi laajempaa ilmanlaadunselvitystä. Voimme tarkastella tuloksissa myös halutun ajankohdan, kuten yhden päivän tai tietyn tunnin, päästövaikutusten tarkat liikkeet ja pitoisuudet. Raportoimme mallinnuksen tulokset läpinäkyvästi, viranomaisvaatimusten mukaisesti sekä toiveenne huomioiden. 

Ole yhteydessä asiantuntijaamme, niin keskustellaan juuri teidän tilanteestanne, tarpeistanne ja tavoitteistanne! 

Kiinnostuitko leivämismallinnuksesta?

Ympäristöpalvelut

Uusiutuvan energian kuntakatselmus

03

Haluaisitteko muodostaa kokonaiskuvan kuntanne tai kaupunkinne uusiutuvan energian tilanteesta?

Uusiutuvan energian kuntakatselmuksen myötä kunnallenne tai kaupungillenne muodostuu kokonaiskuva energiantuotannon ja -kulutuksen nykytilanteesta. Katselmuksessa tunnistamme uusiutuvien energialähteiden varannot ja niiden hyödyntämismahdollisuudet kuntanne alueella.

Hyödynnä mahdollisuus suunnitella tulevaisuuden uusiutuvaan energiaan liittyviä toimenpiteitä ajoissa

Katselmukseen sisällytämme sekä katselmuksessa kerättyihin lähtötietoihin perustuen että teitä eniten kiinnostavat toimenpide-ehdotukset uusiutuvan energianlähteiden käytön lisäämiseksi joko kuntanne omissa toiminnoissa tai yhteistyökohteissa muiden kuntanne alueen toimijoiden kanssa. 

Kustannussäästöt ja positiiviset vaikutukset kannusteina

Toimenpide-ehdotuksilla voitte saavuttaa sekä kustannussäästöjä että saada aikaan positiivisia vaikutuksia ympäristöön ja lisäksi edistää uuden liiketoiminnan syntymistä uusiutuvan ja paikallisen energiantuotannon myötä.

Kuntakatselmuksessa voimme rajata tarkasteltavaa aluetta tai painopisteitä kuntanne tarpeiden mukaisesti, esimerkiksi painottamalla kuntanne kiinteistöjen energiaratkaisuja tai keskittymällä aurinkoenergiaan ja biomassan energiahyötykäyttöön tuulivoiman sijaan. 

Millainen konsepti on uusiutuvan energian kuntakatselmuksen takana?

Uusiutuvan energian kuntakatselmus on Motivan kehittämä katselmusprosessi, jossa kartoitetaan kunnan nykyisen energiantuotannon ja käytön tilanne sekä tunnistetaan todelliset uusiutuvan energian varannot ja niiden hyödyntämismahdollisuudet kunnan alueella. Kuntakatselmuksen toimenpide-ehdotuksiin lasketaan investointien vuosisäästöt, takaisinmaksuajat ja CO2-päästövähentymät. 

Hyödynnä tuki uusiutuvan energian katselmuksiin

Työ ja elinkeinoministeriön mallin mukaisiin uusiutuvan energian kuntakatselmuksiin voitte hakea selvityshankkeen mukaista tukea. Tuki haetaan Business Finlandilta. Haettavan tuen määrä on kaikille kunnille ja kaupungeille 50 %. Tukea voi saada myös kuntanne omaan työhön. Palvelemme teitä aina tuen hakuprosessista lähtien. Lisätietoa löydät vielä tarvittaessa Motiva:n sivuilta. 

Keskustellaanko lisää kuntanne uusiutuvan energian hyödyntämisestä sekä käytön kehittämisestä? Ota yhteyttä asiantuntijaamme! 

Kiinnostuitko uusiutuvan energian kuntakatselmuksesta?

Ympäristöpalvelut

Jätteen keräyksen karttapalvelu

04

Karttapalvelu kotitalousjätteen kierrätyksen tukipilarina

Karttapalvelua voidaan käyttää hyötyjätteiden erilliskeräyksen suunnittelussa sekä jätehuollon asiakaspalvelun ja viranomaistyön tukena. Ohjelmistolla voidaan erilliskeräysvelvoitteen lisäksi tarkastella halutulla alueella olevien kiinteistöjen, huoneistojen sekä asukkaiden lukumäärää. Lisäksi kiinteistökohtaisesti voidaan seurata mitä jätelajeja kiinteistöltä kerätään, onko kiinteistöllä kotikompostointia ja missä sijaitsee lähin aluekeräyspiste. Tarvittaessa ohjelmisto laskee välimatkan kahden valitun pisteen välillä. Alue on rajattavissa vapaasti ja se voi olla esimerkiksi jätelaitoksen koko toimialue, tietty kunta, kaupunginosa tai yksittäinen kiinteistö.

Kiinnostaako karttapalvelun hyödyntäminen? Ota yhteyttä asiantuntijaamme, niin keskustellaan lisää!

Kiinnostuitko jätteen keräyksen karttapalvelusta?

Ympäristöpalvelut

Ympäristöpalveluiden referenssejämme

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme