LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

Image Alt
Palvelut

Hiilijalanjälki

HIILIJALANJÄLKI

Hiilijalanjälkilaskennan avulla saadaan selville tuotteen, palvelun, rakennuksen ja toiminnan elinkaaren aikaiset ilmastonmuutosvaikutukset eli hiilijalanjälki. Hiilijalanjälkilaskenta tuottaa hiilijalanjäljen numeroarvon lisäksi selkeän kokonaiskuvan hiilijalanjälkeen vaikuttavista tekijöistä.

Hiilijalanjälkilaskennan tuloksia voidaan hyödyntää monissa käyttötarkoituksissa. Tuloksia voidaan käyttää esimerkiksi oman tuotannon tai toiminnan vähähiilisyyden ja hiilineutraalin toiminnan tavoittelussa sisällyttämällä toimenpide-ehdotuksien laadinta mukaan selvitykseen. Hiilijalanjälkiviestinnällä voidaan parantaa myös sekä yrityksenne että tarkasteltavan tuotteenne, palvelunne tai järjestelmänne imagoa. Näiden lisäksi laskennan tuloksia hyödyntäen on mahdollista opastaa myös asiakkaita kestävämpään toimintaan tuotteita tai palveluita käytettäessä. Kun hiilijalanjäljen laskentaan liitetään kustannustarkastelu mukaan, tunnistetaan tehokkaimmat säästötoimenpiteet materiaali- ja energiakustannuksissa.

Lue hiilijalanjälkipalveluistamme lisää alta.

Hiilijalanjälki

Tuotteen hiilijalanjälki

01

Kuinka saada luotettavaa tietoa tuotteen hiilijalanjäljestä?

Tuotteen hiilijalanjälkeä pohtii ja edellyttää yhä useampi yritys. Tuotteen hiilijalanjälki kuvaa tuotteen elinkaaren aikana muodostuneiden kasvihuonekaasupäästöjen määrää. Hiilijalanjälkilaskenta ottaa tyypillisesti huomioon tuotteen koko elinkaaren – ns. kehdosta hautaan. Laskenta on myös mahdollista rajata huomioimaan esimerkiksi vain raaka-aineiden valmistuksen ja kuljetuksen sekä tuotteen valmistuksen ilmastovaikutukset. Tämä mahdollistaa juuri teidän toimintanne kannalta olennaiseen keskittymisen.

Käyttämämme menetelmät takaavat luotettavat tulokset, sillä hiilijalanjäljen laskentaa ohjaavat kansainväliset standardit: elinkaariarvioinnin standardit (ISO 14040 ja 14044) sekä tuotteen hiilijalanjälkilaskennan standardi (ISO 14067). Asiantuntijamme ohjaavat teidät parhaiten soveltuvien menetelmien ja ohjeiden pariin.

Monipuolisesti hyödynnettävät tulokset

Tuloksia voidaan hyödyntää muun muassa tutkimus- ja kehitystyön tukena esimerkiksi tuotteen valmistuksen hotspottien eli kehityskohtien ja tärkeimpien tekijöiden tunnistamiseen. Hiilijalanjälkituloksia voidaan myös hyödyntää viestinnässä ja markkinoinnissa osoittaen potentiaalisille ja nykyisille asiakkaille yrityksen vastuullisuustoimenpiteet käytännössä. Selvityksen käyttötarkoitus määrittää tyypillisesti laskennan laajuuden ja palvelu on räätälöitävissä hyvinkin spesifiin tarpeeseen.

Tiimillämme on yhteensä noin 50 vuoden kokemus hiilijalanjälkiselvitysten toteuttamisesta. Olemme toteuttaneet hiilijalanjälkilaskentoja kattavasti eri teollisuuden aloille eri laskentaohjeita noudattaen (ISO 14040, 14044, 14067 ja GHG-protokolla). Hiilijalanjälkilaskentoja olemme toteuttaneet sekä sisäisiin (esim. tutkimus- ja kehitystyö) että julkisiin (esim. markkinointi) käyttötarkoituksiin. Otamme aina huomioon asiakkaan tietotarpeet, jotta laskennan tulokset vastaavat mahdollisimman hyvin käyttötarkoitusta. Asiakkaamme kiittävät meitä erityisesti ammattitaidostamme, palveluiden räätälöitävyydestä ja huipputiimistämme!

Ota yhteyttä asiantuntijaamme, niin keskustellaan teidän tarpeistanne tarkemmin! 

Kiinnostuitko tuotteen hiilijalanjälkilaskennasta?

Hiilijalanjälki

Organisaation hiilijalanjälki

02

Mitä hiilijalanjälki organisaatiotasolla käytännössä tarkoittaa?

Organisaation hiilijalanjälki kertoo vuositasolla organisaation omasta toiminnasta sekä sen toimintaan suoraan liittyvistä arvoketjun toimista (mm. valmiiden tuotteiden kuljetuksista ja tuotannon jätteiden käsittelystä) aiheutuvasta hiilijalanjäljestä.

Älä väitä olevasi vastuullinen toimija, näytä se.

Tuloksia käytetään useimmissa organisaatioissa osana vastuullisuusviestintää, päästövähennystavoitteiden ja -toimenpiteiden laatimisen tukena sekä mittarina päästöjen seurantaan osana ISO 14001 ympäristöjärjestelmää tai ISO 9001 -laatujärjestelmää. Laskennan myötä tunnistetaan merkittävimmät kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavat tekijät organisaatiotasolla, sekä vaikutusmahdollisuudet päästövähennyksiin. 

Miten käytännössä edetään?

Organisaation hiilijalanjälkilaskennan projektissa lähtötiedot laskentaan kerätään tilaajayrityksestä. Me puolestamme hoidamme laskennan, toteuttaen myös täydentävän tiedonkeruun mm. päästökertoimista. Toteutuksessa noudatetaan tyypillisesti GHG-protokollan organisaation hiilijalanjälkilaskentaa ohjaavia standardeja. 

Miksi valita meidät?

Olemme toteuttaneet lukuisille erilaisille ja eri kokoisille toimijoille sekä eri teollisuuden aloille organisaatioiden hiilijalanjälkilaskentaa menestyksekkäästi. Näistä mainitaksemme muutaman: jätehuolto, muovipohjaisten tuotteiden valmistajat ja päästökaupan alaiset toimijat ovat olleet yhteistyöhömme erittäin tyytyväisiä ja saaneet aitoa hyötyä arjen toimintansa kehittämisen tueksi. Monet tyytyväiset asiakkaamme tilaavatkin säännöllisesti laskennan päivityksen kauttamme. 

Ota yhteyttä asiantuntijaamme, niin keskustellaan teidän tarpeistanne tarkemmin! 

Kiinnostuitko organisaation hiilijalanjälkilaskennasta?

Hiilijalanjälki

Rakennusten hiilijalanjälki

03

Ota rakennuksen hiilijalanjäljen laskennan hyödyt käyttöön

Rakennuksen hiilijalanjälkilaskennalla tuotamme tietoa rakennuksen ympäristökuormittavuudesta rakennuksen eri elinkaaren vaiheissa. Laskentaan sisältyviä vaiheita ovat tuotevaihe, rakennusvaihe, käyttövaihe ja elinkaaren loppuvaihe (purku). Laskennan lisätietoina voimme laskea myös rakennuksen hiilikädenjäljen, johon sisältyy mm. elinkaaren ulkopuoliset vaikutukset, rakennuksessa tuotetun uusiutuvan energian hyödyntäminen muissa kohteissa ja rakennusmateriaaleihin sitoutuneen hiilen määrä.

Mitä hyötyjä rakennusten hiilijalanjälkilaskennan avulla voitte saavuttaa?

Rakennuksen hiilijalanjäljen laskennan tuloksia voitte hyödyntää esimerkiksi toimittajavalinnoissa, materiaalivalinnoissa ja rakennustavan valinnassa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tulosten kautta voitte tunnistaa mm. eri materiaalikokonaisuuksien ja päästöttömän työmaan vaikutukset rakennuksen hiilijalanjälkeen. 

Voimme esittää tulokset myös rakennusosakohtaisina, jolloin löydämme merkittävimmät ympäristökuormitusta aiheuttavat osakohdat. Näin voitte priorisoida vähähiilisiä toimenpiteitä kaikkein kriittisimpiin osakohtiin ympäristökuormituksen vähentämiseksi. Esimerkiksi materiaalivalinnat voivat olla merkittävä rakennuksen ympäristökuormitukseen vaikuttava osatekijä. 

Joustava toteutus tarpeidenne mukaan.

Toteutamme hiilijalanjälkilaskennan toiveittenne mukaisesti rakennushankkeenne eri vaiheissaRakennushankkeenne voi olla aivan alussa hankesuunnitteluvaiheessa tai jo loppuvaiheessa rakennuksen käyttöönottovaiheessa. Toteutamme rakennuksen hiilijalanjälkilaskennan aina joustavasti hankkeenne vaiheesta riippumatta.

Luotettavat laskentamenetelmät takaavat laskennan korkean laadun. Toteutamme rakennusten hiilijalanjälkilaskennan pääsääntöisesti noudattaen eurooppalaista standardia (EN 15978:2011)Laskemme myös rakennusten hiilijalanjäljen sekä tulevalla Ympäristöministeriön Rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmällä että jo voimassa olevalla eurooppalaisella LEVEL(S)-menetelmällä.

Lisäksi laadimme rakennustuotteille ympäristötuoteselosteita (EPD), lue niistä lisää täältä. 

Kiinnostuitko rakennusten hiilijalanjälkilaskennasta?

Hiilijalanjälki

Kaupunkien ja kuntien päästötaselaskenta

04

Olette sitten aktiivista ilmastotyötä tekevä tai ilmastotyötä aloittamassa oleva kaupunki tai kunta, tuemme tavoitteitanne ja päämääriänne päästötaselaskennan sekä ilmasto- ja ympäristöohjelmien kautta.

Päästötaselaskenta tukee kaupunkianne ja kuntaanne ilmastotyössä sekä toimii strategisten ja toiminnallisten päätöstenne teon tukena. Laskennan tulokset ovat suoraan käytettävissä kaupunkien ja kuntien vuosittaisten strategisten raportointien ja sitoumusten raportointivelvollisuuksien täyttämiseen. Lisäksi päästötaselaskenta auttaa kaupunkianne ja kuntaanne kohdentamaan ilmastotoimia tehokkaasti käytettävissä olevien resurssienne mukaan.

Mitä päästötaselaskenta sitten käytännössä tarkoittaa?

Tuotamme päästölähteiden peruskartoituksen, tiedot nykyhetken päästötilanteesta ja havainnot päästöissä tapahtuneista muutoksista. Käyttämillämme päästölaskentamenetelmillä tuotetaan vertailukelpoiset tulokset kaupungeille ja kunnille aiemmin toteutetun laskentamenetelmän mukaan. Voimme myös valita kaupungillenne ja kunnallenne sopivan laskentamenetelmän.  

Kiinnostaako kaupunkianne tai kuntaanne liittyä Euroopan kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimusliikkeeseen?

Tuemme ja avustamme teitä koko hakuprosessin ajan sekä Kestävän energiankäytön ja ilmaston toimintasuunnitelman eli Sustainable Energy and Climate Action Planin (SECAP) laadinnassa. Avustamme Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimukseen (Covenant of Mayors for Climate & Energy) liittyneitä kaupunkeja ja kuntia kokonaisvaltaisesti kaikissa SECAP:n vaiheissa.

Kaupunginjohtajien energia– ja ilmastosopimus on jatkoa aiemmalle Euroopan Komission koordinoimalle Covenant of Mayorsille (Kaupunginjohtajien ilmastosopimus). Sopimukseen liittyneet kaupungit ovat sitoutuneet tavoitevuodesta 40 % päästövähennystavoitteen lisäksi laatimaan Kestävän energiankäytön ja ilmaston toimintasuunnitelman viimeistään kahden vuoden kuluessa liittymisestään sopimukseen. Pohditaanko näiden pohjalta yhdessä, mikä ratkaisu palvelisi parhaiten teidän tavoitteitanne?

Ota yhteyttä asiantuntijaamme, niin keskustellaan teidän tarpeistanne tarkemmin! 

Kiinnostuitko kaupunkien ja kuntien päästötaselaskennasta?

Hiilijalanjälkilaskenta

Hiilijalanjälkilaskenta referenssejämme

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme