LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

Image Alt
Palvelut

Elinkaariarviointi

ELINKAARIARVIOINTI

Elinkaariarviointi (engl. Life Cycle Assessment) tuottaa tietoa tuotteiden, palveluiden ja järjestelmien elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista. Tietoa voidaan hyödyntää monipuolisesti yrityksen toiminnan kehittämiseksi tutkimus- ja kehitystyöhön, viestintään sekä markkinointiin. Laadimme myös ympäristötuoteselosteita (EPD), joilla viestitään tuotteelle tehdyn elinkaariarvioinnin todennetut tulokset.

Lue lisää elinkaariarviointipalveluistamme alta.

Elinkaariarviointi

Elinkaariarviointi

01

Miten arvioidaan tuotteen tai järjestelmän ympäristövaikutukset läpinäkyvästi ja systemaattisesti?

Elinkaariarviointi (Life Cycle Assessment, LCA) on systemaattinen ja vakiintunut menetelmä tuotteen, järjestelmän ja esimerkiksi palvelun ympäristövaikutusten arvioimiseksi. Ympäristövaikutukset arvioidaan tyypillisesti koko elinkaaren aikana – kehdosta hautaan – mahdollistaen merkittävimpien elinkaaren vaiheiden tunnistamisen. LCA avaakin erinomaiset mahdollisuudet esimerkiksi oman tuotteen ympäristösuorituskyvyn parantamiseen tunnistamalla todelliset, potentiaaliset kehityskohdat.

Elinkaariarvioinnilla on mahdollista arvioida lukuisia eri ympäristövaikutuksia, kuten ilmastonlämpenemistä, happamoitumista, rehevöitymistä, vedenkäyttöä ja luonnonvarojen ehtymistä. Elinkaariarvioinnin toteuttamista ohjaavat kansainväliset standardit (ISO 14040 ja 14044).

Monipuolisesti hyödynnettävät tulokset

Tuloksia voidaan hyödyntää lukuisissa eri käyttötarkoituksissa, kuten tuotekehityksessä osana tutkimus- ja kehitystyötä sekä viestinnässä ja markkinoinnissa. Elinkaariarvioinnin käyttötarkoitus määrittää tyypillisesti selvityksen laajuuden ja sisällön. Toteutamme selvitykset aina tapauskohtaisesti huomioiden asiakkaan tietotarpeet ja toiveet. 

Tiimillämme on yhteensä noin 50 vuoden kokemus elinkaariarviointien toteuttamisesta. Projektien kanssa työskentelevä henkilöstömme on kerryttänyt asiantuntemustaan ja osaamistaan huipputasolla satojen hyvin eri laajuisten, eri teollisuudenaloille tehtyjen LCA- ja hiilijalanjälkiselvitysten myötä. Olemme toteuttaneet niin sisäiseen käyttötarkoitukseen tarkoitettuja kuin monimutkaisia, julkiseen sidosryhmäviestintään tarkoitettuja selvityksiä. Meillä on kokemusta elinkaariarvioinneista kattavasti eri teollisuuden aloilta, kuten valmistavasta teollisuudesta ja uusien, tulevaisuuden teknologioiden hyödyntämisestä.

Ota yhteyttä asiantuntijaamme, niin keskustellaan teidän tarpeistanne tarkemmin! 

Kiinnostuitko elikaariarvioinnista?

Elinkaariarviointi

EPD eli ympäristötuoteselosteet

02

Tunnetko tuotteesi ympäristösuorituskyvyn?

Ympäristötuoteseloste on standardimuotoinen, yritysten väliseen sekä kuluttajaviestintään käytetty dokumentti, jossa kerrotaan laajalti tuotteen elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset. Yksi ympäristötuoteselosteiden vahvuuksista on, että ne ovat aina kolmannen osapuolen verifioimia ja näin ollen vertailukelpoisia muiden samojen laskentaohjeiden mukaan tehtyjen EPD-dokumenttien kanssa.

Ympäristötuoteselosteita käytetään erityisesti rakennustuotteiden, mutta myös muunlaisten tuotteiden ympäristövaikutuksista viestittäessä ja tuotteita toisiinsa vertailtaessa. Laadittuamme EPD-dokumentin tuotteestanne, pystytte todentamaan luotettavasti ja faktapohjaisesti tuotteenne ympäristöhyödyt.

Ympäristötuoteseloste pohjautuu aina elinkaariarviointiselvitykseen (LCA), joka on yksi merkittävimmistä ydinosaamisalueistamme. Päämääränämme myös EPD-projekteissa on kasvattaa asiakkaan ymmärrystä tuotteensa ympäristösuorituskyvystä avaamalla tulosten taustat sekä niihin vaikuttavat merkittävät tekijät selkeästi ja ymmärrettävästi. Meiltä saat siis pelkän EPD-dokumentin taulukkomuotoisen datan laadinnan sijaan kokonaisvaltaisen palvelun ja ymmärryksen tuotteesi ympäristösuorituskyvystä.

Noudatamme laskennassa aina tilanteeseen sopivia tuoteryhmäsääntöjä ja laadimme EPD-dokumentit yksilöllisesti asiakkaan tarpeen mukaan huomioiden aina myös ohjelmatoimijan ohjeet. Näin varmistamme asiakkaalle personoidun ja laadukkaan palvelun. 

Haluatko kuulla lisää ympäristötuoteselosteiden tarjoamista mahdollisuuksista? Ota yhteyttä! 

Kiinnostuitko ympäristötuoteselosteista?

Elinkaariarviointi

PEF-selvitys

03

Mitä PEF-selvityksellä käytännössä tarkoitetaan?

PEF-selvitys (Product Environmental Footprint) on spesifien tuoteryhmäkohtaisten laskentasääntöjen (PEFCR) mukaan tehty elinkaariarviointiselvitys. PEF on Euroopan komission kehittämä menetelmä tuotteen koko elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten arviointiin. Vastaavasti kuin EPD-dokumentit, ovat PEF-selvitysten tulokset vertailukelpoisia saman tuoteryhmän sisällä. PEF-selvityksiä voidaan kuitenkin tehdä vain tietyille tuoteryhmille, joille omat tuoteryhmäspesifit laskentasäännöt (PEFCR) on laadittu.

Missä PEF-selvityksestä tai menetelmän osittaisesta hyödyntämisestä voi olla hyötyä juuri teille?

Hyödynnämme PEF-menetelmän suosituksia ja laskentamenetelmiä itse PEF-selvitysten lisäksi myös ISO 14040 ja ISO 14044 mukaisissa elinkaariarviointiselvityksissämme tavoitteidenne ja tarpeidenne mukaan. Asiantuntijamme ovat seuranneet PEF-menetelmän kehitystä sen pilottivaiheesta asti keräten ymmärrystä myös menetelmään liittyvien valintojen taustoista. Tämä on mahdollistanut laajan ja monitahoisen ymmärryksen menetelmästä, sen taustoista, toiminnasta ja hyödyntämisestä, jotka yhdessä asiantuntijoidemme kilpailukykyisen osaamisen kanssa varmistavat aidon ja syvällisen tietotaidon asiakkaidemme tueksi.

Heräsikö kysymyksiä? Autamme mielellämme!

Kiinnostuitko PEF-selvityksistä?

Elinkaariarviointi

Kriittinen arviointi

04

Tavoitteena laadunvarmennus elinkaariarvioinnille tai hiilijalanjälkiselvitykselle?

Kriittinen arviointi varmistaa elinkaariarvioinnin tai hiilijalanjälkiselvityksen johdonmukaisuuden ja läpinäkyvyyden. Kriittisellä arvioinnilla varmistetaan, että selvitys on toteutettu standardien mukaisesti ja käytetyt menetelmät sekä tehdyt valinnat ovat perusteltuja. Näin varmistetaan ympäristövaikutusten objektiivinen arviointi ja luodaan vahva ja uskottava pohja tulosten hyödyntämiselle esimerkiksi viestinnässänne.

Kriittinen arviointi tuottaa asiakkaalle laadunvarmennuksen elinkaariarvioinnille tai hiilijalanjälkiselvitykselle. Kriittisellä arvioinnilla tuotetaan arvokasta palautetta, kehitysehdotuksia sekä tietoa siitä, onko selvitys toteutettu standardien mukaan ja ovatko käytetyt menetelmät tieteellisesti ja teknisesti päteviä. Tuotoksena asiakkaalle on lausunto ja määrämuotoinen, selkeä raportti annetuista kommenteista ja selvitykseen tehdyistä korjauksista.

Suoritamme kriittisen arvioinnin kansainvälisten standardien (ISO 14044 ja ISO/TS 14071) mukaisesti. Teemme kriittisiä arviointeja omien selvitystemme lisäksi muiden toimijoiden selvityksille. Mikäli kyseessä on oman selvityksemme kriittinen arviointi, varmistamme aina arvioinnin suorittajan riippumattomuuden ja puolueettomuuden.

Kriittisen arvioinnin yksityiskohdat, suositukset ja toteutus määritellään aina räätälöidysti asiakkaan tietotarpeiden ja tulosten käyttötarkoituksen mukaisesti. Kerromme mielellämme lisää kriittisen arvioinnin mahdollisuuksista ja toteutuksesta.  

Ota yhteyttä asiantuntijaamme, niin keskustellaan teidän tarpeistanne tarkemmin!

Kiinnostuitko kriittisestä arvioinnista?

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme