LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

Organisaation hiilijalanjälki

Museon hiilijalanjälkilaskenta

LCA Consulting laski Lappeenrannan museoille hiilijalanjäljen vuodelle 2020. Lappeenrannan museot on Etelä-Karjalan alueen museotoiminnan kehittämisen ja edistämisen sekä kulttuuriympäristötyön vastuumuseo.

Taustalla hiilijalanjäljen selvittämiseksi oli Lappeenrannan museoiden hiilineutraaliuden tavoitteleminen, jätteiden parempi lajittelu ja kierrätys sekä toiminnan kestävyyden laajentaminen kaikkeen museotyöhön. Laskennan perusteella museot voivat laatia toimenpiteitä päästöjen vähentämiseksi ja arvioida, voiko päästöihin tehdä leikkauksia tai välttää niiden syntymistä.

Laskennan toteutus

Museon hiilijalanjälkilaskenta toteutettiin Greenhouse Gas (GHG)-protokollan mukaisia standardeja noudattaen. GHG-protokolla on yleisesti käytetty standardi toimijoiden ja yritysten (organisaatioiden) sekä tapahtumien hiilijalanjälkilaskentaan​, jossa kasvihuonekaasupäästöt jaotellaan kolmeen kokonaisuuteen: Scope 1 (omasta toiminnasta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt), Scope 2 (ostetun energian tuotannosta syntyvät päästöt) ja Scope 3 (epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt eri osa-alueilla).

Lappeenrannan museoiden hiilijalanjälkilaskentaan sisällytettiin Scope 1 ja Scope 2 kokonaisuudessaan sekä Scope 3:sta ostetut tavarat ja palvelut, polttoaineiden ja energian toiminnot, tavaroiden kuljetus ja jakelu sekä sisäiset kuljetukset, toiminnosta syntyvä jäte ja liikematkat.

Tulokset osoittivat merkittävimmät päästölähteet

Laskenta osoitti suurimmiksi yksittäisiksi päästölähteiksi öljylämmityksen (32 %) ja ostetun kaukolämmön (32 %). Seuraavaksi suurimmat päästöt aiheutuivat energian ja polttoaineiden toiminnoista (16 %), joihin kuuluvat polttoaineiden valmistukseen, kuljetukseen ja siirtohäviöihin liittyvät päästöt. Ostettujen tavaroiden ja palvelujen päästöjen osuus oli 13 %.

Tulosten lisäksi Lappeenrannan museoille annettiin toimenpide-ehdotuksia hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Lue hiilijalanjälkilaskentapalvelustamme täältä!