Muiden ympäristövaikutusten arviointi

 
Ympäristövaikutusten arvioinnilla selvitetään tuotteen, palvelun tai järjestelmän aiheuttamia ympäristövaikutuksia, kuten happamoitumista, rehevöitymistä, ekotoksisuutta, ilmaston lämpenemispotentiaalia, alailmakehän otsonin muodostumista, resurssien käyttöä tai muita vaikutusnäkökulmia.
 
Arvioinnin tuloksia voidaan hyödyntää muun muassa uusien tuotteiden, palveluiden tai järjestelmän prosessien suunnittelussa tai päästöjen vähentämisen- ja resurssien käytön kehittämisessä verrattuna nykyiseen tilanteeseen.

Muiden ympäristövaikutusten arviointi


Muiden ympäristövaikutusten arviointi

 
Ympäristövaikutusten arvioinnilla tuotetaan tietoa tuotteen, palvelun tai järjestelmän ympäristövaikutuksista tiivistetysti käyttökelpoisessa muodossa päätöksen teon tueksi, kehittämiseen tai viestintää varten.
 
Arvioinnissa voidaan keskittyä yksittäisiin ympäristövaikutusluokkiin tai tarkastella laajemmin useamman ympäristötekijän vaikutuksia.
 
Selvitys voidaan tehdä jollekin yksittäiselle valitulle osa-alueelle tai kokonaisuudelle, riippuen tarkastelun käyttötarkoituksesta.


Asiakasreferenssejämme:

 

Biohajoavien jätteiden käsittelyvaihtoehtojen teknologiavertailu

 
Etelä-Karjalan Jätehuollolle (EKJH) tehdyssä selvityksessä tarkasteltiin vaihtoehtoisia biojätteen ja yhdyskuntajätevesilietteen käsittelyteknologioita.
 
Lue lisää linkistä!

 

Ympäristövaikutusten arviointi»