Melumallinnus jätehuollon kohteisiin

 
Melumallinnuksella jätehuollon kohteisiin selvitetään tarkasteltavan melulähteen (esim. biokaasulaitos, lajittelulaitos, jätteenkäsittelykeskus) ympäristöönsä aiheuttama melu eri vastaanottopisteissä. Jätehuollon kohteita mallinnettaessa huomioidaan kaikki tarkasteltavan alueen merkittävimmät melulähteet.
 
Jätehuollon kohteiden melua mallinnettaessa melulähteitä voivat olla mm.:

  • Laitosalueen sisäinen liikennöinti, jätevirtojen kuljetukset alueelle ja alueelta pois
  • Laitoksen melulähteet: koneet, laitteet, piiput jne.
  • Muut lähialueiden meluun vaikuttavat kohteet (naapurilaitos, liikenneväylät jne.)

Melumallinnus jätehuollon kohteisiin

Melumallinnuksen tuloksista laaditaan usein melukartta, joka on graafinen esitys mallinnettavan melulähteen lähialueille aiheuttamistaan äänitehotasoista.


Untitled design (8)

Melumallinnuksen avulla voidaan tutkia myös lähimmissä häiriintyvissä kohteissa (esim. asuinrakennukset) koettavaa äänitehotasoa tai tietylle äänitehotasolle altistuvien asukkaiden määrä. Tulokset laaditaan erikseen päivä- ja yöajalle.
 
Mallinnuksen tuloksia voidaan hyödyntää sekä toiminnan suunnitteluvaiheessa että olemassa olevasta toiminnasta aiheutuvan melun leviämisen selvittämiseen. Melumallinnuksen tuloksia voidaan hyödyntää myös esimerkiksi YVA-prosessissa.
 
Käytämme meluselvityksien laadintaan Cadna A –melumallinnusohjelmaa ja pohjoismaisia melun laskentamalleja.

Raportoimme melumallinnusten tulokset läpinäkyvästi, viranomaisvaatimusten mukaisesti sekä asiakkaan toiveet huomioiden. Toteutamme melumallinnukseen tarvittavan lähtötiedon keruun tehokkaasti luotettavista lähteistä. Tarvittaessa olemme asiakkaan valtuuttamana yhteydessä viranomaistahoihin, joten mallinnuksen toteutus vaatii asiakkaalta vain vähän henkilöresursseja.


 

Palvelumme jätehuollon kohteiden melumallinnuksissa:

 

  • Nykytilassa aiheutuvan melun mallinnus esim. lajittelulaitoksille, biokaasulaitoksille tai jätteenkäsittelykeskuksille
  •  

  • Suunnitteilla olevien laitosten melumallinnus (YVA- tai ympäristölupaprosessin osana)

Melumallinnus jätehuollolle


 

Asiakasreferenssejämme:

 
 
Olemme toteuttaneet mm. laitosten melumallinnuksia ja liikennemelumallinnuksia.
 
Kohteen meluselvityksistä laadimme melukartan, joka kuvaa melun leviämistä melulähteen lähialueella desibelivyöhykkeittäin. Tarkastelemme melulähteestä aiheutuvaa melua suhteessa lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin.
 
Lue lisää viereisestä linkistä!

 

Biokaasulaitoksen melumallinnus»