Leviämismallinnus

 
Leviämismallinnus tuottaa arvioita päästöjen ja hiukkasten liikkeistä ja pitoisuuksista, sekä päästöjen ja hiukkasten leviämisestä tarkasteltavalla alueella. Mallinnusta voidaan hyödyntää niin olemassa olevalle toiminnalle kuin tulevan toiminnan arvioinnissa ja suunnittelussa.
 
Mallinnuksella tuotettua tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi ympäristövaikutusten arvioinnissa, ympäristöluvissa ja päästöjen käsittelyyn liittyvien vaihtoehtoisten tekniikoiden vertailussa. Mallinnukset voidaan myös sisällyttää osaksi vuosittaista ilmanlaaturaportointia.
 
Mallinnus perustuu tutkittavan alueen topografiaan ja sääolosuhteisiin, mallinnuksessa huomioidaan mallinnetun alueen maaston muodot, maan käyttö sekä sääolosuhteet pitkältä aikaväliltä.

leviämismallinnus

Mallinnuksen tuloksena saadaan tietoa päästön leviämisestä ja pitoisuuksista tutkittavalla alueella graafisessa muodossa. Tuloksia voidaan verrata päästön pitoisuuden leviämiseen asetettuihin raja-arvoihin nähden. Tulokset voidaan raportoida sellaisenaan tai liittää osaksi laajempaa selvitystä. Tuloksissa voidaan myös tarkastella halutun ajankohdan, kuten yhden päivän tai tietyn tunnin, päästövaikutusten tarkat liikkeet ja pitoisuudet.
 
Raportoimme mallinnuksen tulokset läpinäkyvästi, viranomaisvaatimusten mukaisesti, sekä asiakkaan toiveet huomioiden.


Palvelumme päästöjen leviämismallinnuksissa:

Hajun leviämismallinnus
 

  • Hajun mallinnus
  • Kaasumaisten yhdisteiden leviäminen ja muuntuma ilmassa
  • Hiukkasten leviämisen mallinnus
  • Hiukkasiin sitoutuneiden yhdisteiden leviäminen (raskasmetallit, POP-yhdisteet (PAH, PCB))

Päästöpiipun korkeus
 

  • Vaarallisten kemikaalien leviämisen mallinnus onnettomuustilanteessa
  • Liikenteen päästöjen mallinnus
  • Päästöpiipun korkeuden mitoitus

 

Päästöjen leviämismallinnuksen asiakasreferenssejämme:

 
Leviämismallinnusta hyödynnetään lain velvoitteiden täyttämiseksi, sekä edesauttamaan päästöjen ennakoimista ja hallintaa. Mallinnusta myös hyödynnetään niin yleisen viihtyvyyden lisäämiseksi kuin terveyshaittojen välttämiseksi.
 
Täten on tyypillistä, että laitoksille, joista aiheutuu kaasumaisia päästöjä, tehdään ympäristölupa- tai YVA-vaiheessa hajupäästön tai kaasumaisten päästöjen leviämismallinnus.
 
Lue lisää linkistä!

 

Hajupäästön mallinnus »