LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

LCA Consulting selvitti Jätekukko Oy:n toimialueen hyötyjätteen keräysvelvoitteen laajentamisen ympäristö- ja kustannusvaikutukset

Kuten suuressa osin Suomea, myös Pohjois-Savossa pääosin toimivan Jätekukon toimialueella uusi jätelaki tulee monelta osin kiristämään hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoitteita kiinteistökeräyksessä. Toteuttamamme selvityksen taustalla oli Jätekukon ja alueen jätehuoltoviranomaisen tarve saada lisätietoa alueen kiinteistörakenteesta sekä erilliskeräyksen laajentamisen kasvihuonekaasupäästö- ja kustannusvaikutuksista uusien jätehuoltomääräysten valmistelun tueksi. Jätelain mukaisten velvoiterajojen lisäksi haluttiin selvittää, mitkä ilmasto- ja kustannusvaikutukset olisivat, mikäli keräysvelvoitteita kiristettäisiin vielä lain vaatimia velvoitteita pienemmille kiinteistöille.

Vaihtoehtoisten keräysvelvoiterajojen ilmasto- ja kustannusvaikutuksia tarkasteltiin erikseen biojätteelle, pienmetallille, lasille, kartongille ja muoville. Ilmastovaikutukset laskettiin jätelajien koko elinkaarelle, sisältäen jätteiden keräyksen kiinteistöiltä ja aluekeräyspisteiltä, jätteiden siirtokuljetukset, jätelajien käsittelyprosessit sekä hyvitykset jätteiden hyötykäytöstä. Kustannusvaikutukset laskettiin Jätekukolle keräyksestä ja käsittelystä aiheutuvien kustannusten näkökulmasta. Laskennassa arvioitiin myös hyötyjätteiden keräyksen laajentamisen aiheuttamia muutoksia sekajätteen keräyksessä ja käsittelyssä. Jätteiden erilliskeräyksen mallinnus tehtiin viidelle erikokoiselle Jätekukon toimialueen kunnalle/kaupungille ja siinä käytettiin LCA Consultingin kehittämää JEKO-työkalua sekä elinkaarimallinnukseen laajalti käytettävää GaBi-ohjelmistoa.

Ympäristö- ja kustannusvaikutusten selvittämisen lisäksi Jätekukolle tuotettiin kiinteistörakenneaineisto toimialueeseen kuuluvien 15 kunnan taajamien asuinkiinteistö- ja huoneistomääristä. Aineiston perusteella saatiin kartoitettua, mitkä yksittäiset kiinteistöt kuuluvat taajamiin ja mitkä niiden ulkopuolelle, ja paljonko erilliskeräysvelvoitteiden piiriin kuuluisi kiinteistöjä erilaisilla erilliskeräyksen velvoiterajoilla. Alueellisen kiinteistörakenteen visualisoimiseksi kiinteistöt paikannettiin myös kartalle LCA Consultingin Karttapalvelua hyödyntäen. Selvityksen tuloksena Jätekukko ja alueen jätehuoltoviranomainen saivat tärkeää tietoa alueen kiinteistö- ja asukasjakaumista ja keräysvelvoitteen laajentamisen vaikutuksista nykytilanteeseen peilaten.