LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

Kuinka luovia ympäristöväittämien viidakossa pitäen omat jalat kuivina?

Yritykset tekevät yhä enenevissä määrin hiilijalanjälki- ja muita ympäristösuorituskykyä kuvaavia laskentoja sekä tuote- että organisaatiotasolla. Yritysasiakkaat kysyvät usein hiilijalanjälkeä, kuluttajat ympäristöystävällistä tuotetta. Joskus yritysasiakkaat toivovat myös EPD:tä tai LCA:ta. Toiveita ja vaatimuksia hiilijalanjälki- tai LCA-selvityksen tekoon tulee niin asiakkailta kuin yrityksen sisältä. Painetta aiheuttavat usein myös kilpailijat, jotka ovat laskentoja jo tehneet.

Kun lähdetään selvittämään, millaista ympäristösuorituskykytietoja kilpailijat, muut toimijat, omat tavaran ja raaka-aineen toimittajat ovat tuottaneet, voi vastaan tulla hyvin monenkirjavaa laskentaa, raporttia ja monella tapaa viestittyjä tuloksia. Joskus tarkempia tietoja tehdyistä laskennoista ei saa luettavakseen kuin erikseen pyytämällä, toisinaan ne ovat helposti nettisivuilta löydettävissä. Tietysti on vielä se iso joukko yrityksiä, jotka eivät ole vielä selvittäneet ympäristövaikutuksiaan lainkaan.

Ympäristöväittämien ymmärtäminen on usein haastavaa

Useat laskentaa ohjaavat standardit ja niiden osittainen tai täydellinen noudattaminen luo sekalaisen joukon ympäristöväittämiä, jotka on usein laskettu vähintäänkin hiukan eri tavoin, eri asioita huomioiden. Tuotteen hiilijalanjälkitietoa kysyttäessä yksi luku on organisaatiotason hiilijalanjälkilaskennasta johdettu, toinen on EPD, ja kolmas on sähköpostiin kirjattu numero 2,4 kg CO2. Osa toimijoista saattaa ilmoittaa tuotteen hiilijalanjäljen olevan negatiivinen, mutta mitä se oikein tarkoittaa? Onko tuotteeseen sitoutunut bioperäistä alkuperää olevaa hiiltä vai onko hankittu kompensaatioita ja siten saatu aikaan hiilinegatiivinen tuote?

Vaikka viime vuosina hiilijalanjälki- ja LCA-laskentaa ohjaavat standardit ja säännöt ovatkin päivittyneet kohti yhteistä suuntaan, näitä ohjeita noudattaen laadittujen selvitysten seassa luoviminen vaatii lukijalta ymmärrystä. Jotta hiilijalanjälki- tai LCA-selvityksiä voidaan käyttää suuntaa antavassa vertailussa, osana oman tuotteen vastaavaa laskentaa tai arvioitaessa, millaista ympäristösuorituskykyä kuvaavaa tietoa omasta tuotteesta tulisi laskea, vaaditaan lukijalta tarkkuutta ja asiaan riittävällä tasolla vihkiytymistä. Miten näitä tietoja tulisi ymmärtää ja tulkita? Miten tässä kannattaisi edetä, mistä kulmasta ottaa kiinni?

Muiden tekemiin laskentoihin, niiden tarkkuuteen ja vertailtavuuteen ei tietäänkään voi vaikuttaa. Vaikutusmahdollisuudet keskittyvät oman hiilijalanjälki- tai LCA-laskennan paikkansapitävyyteen, selkeyteen ja luotettavuuteen sekä ensisijaisesti omien tulosten ymmärtämiseen. Oman tuotteen laskennan myötä aletaan ymmärtää toisten tekemiä selvityksiä ja voidaan keskittyä tuotekehityksessä tai vertailussa siihen, mikä on merkityksellistä ja tärkeää.

Luotettavasti ja ammattitaidolla tehdyt selvitykset lisäävät ympäristöväittämien uskottavuutta

Riittävä ymmärrys oman tuotteen ympäristösuorituskyvystä ja siihen merkittävimmin vaikuttavista seikoista saavutetaan yhteistyössä osaavan konsultin kanssa, laskentaesimerkin, eli oman tuotteen ympäristövaikutusten arvioinnin kautta. Samalla saadaan käsiteltyä ja tunnistettua raaka-aineentoimittajien antamien, ja kilpailijoiden tuottamien ympäristösuorituskykytietojen luotettavuutta ja käytettävyyttä. Oman tuotteen ympäristövaikutuslaskennan myötä tunnistetaan myös merkittävimmät tekijät ja elinkaaren vaiheet. Esimerkiksi kuljetukset eivät monenkaan tuotteen hiilijalanjäljen näkökulmasta näyttele suurta roolia, vaikka usein toisin luullaan.

Oman tuotteen ympäristövaikutusten arviointi laskentastandardeja noudattaen ja tehdyn selvityksen tulosten ymmärtäminen taustoineen päivineen, ei vain yhden numeroarvon laskenta ja lähetys eteenpäin viestintäosastolle, on avain luotettavan ja vahvan ympäristöväittämän takana. Kun tehty selvitys vielä verifioidaan riippumattoman asiantuntijatahon kautta, lisätään ympäristöväittämän uskottavuutta. Selvityksellä saatuja hyötyjä lisätään entisestään, kun sen tulokset ja opit jaetaan laajemmalle joukolle sisäisessä koulutustilaisuudessa. Tätä kautta opit jalkautuvat sidosryhmille asti esim. myyntitiimin mukana. Laskettujen numeroarvojen lisäksi jaetaan tietoa tehdyn selvityksen löydöksistä ja ohjataan sidosryhmät merkityksellisten tekijöiden ja tulosten ääreen.

Kun oman tuotteen verifioitu, relevanttien standardien mukaisesti laadittu hiilijalanjälki- tai LCA- selvitys on valmis, läpinäkyvästi viestitty ja opit jaettu omassa organisaatiossa laajalle joukolle, on ympäristöväittämien viidakon keskeltä löytynyt polku, jota kulkemalla omat jalat säilyvät kuivana. Laadituille ympäristöväittämille on vankka, uskottava pohja ja ymmärrys muiden tekemien selvitysten tulkintaan sekä merkittävien asioiden tunnistamiseen on kasvanut.

Kirjoittaja:

DI Emma Salminen

DI Emma Salminen toimii elinkaariarvioinnin asiantuntijana LCA Consultingilla. Salmisella on kahdeksan vuoden työkokemus elinkaariarvioinnista ja hiilijalanjälkilaskennasta.