Kaatopaikkakaasun sisältämän rikkivetypäästön leviämismalli

Selvityksessä laadittiin kaatopaikkakaasun sisältämän rikkivedyn leviämismalli Karanojan kaatopaikalle. Rikkivetypäästön leviämistä tutkittiin kaatopaikan lähialueella. Tuloksena saatiin arvio siitä, kuinka laajalla alueella rikkivedyn hajukynnys ylittyy.