LCA Consulting Oy

LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

Jätteenkuljetusjärjestelmien vertailu ja arvio tulevaisuudesta Ylä-Savossa

LCA Consulting toteuttaa Ylä-Savon alueelle selvitystyön, jossa vertaillaan eri jätteenkuljetusjärjestelmien taloudellisia- ja päästövaikutuksia sekä arvioidaan jätteenkuljetusten tulevaisuutta hyötyjätteiden erilliskeräysvelvoitteiden laajanemisen myötä.

Selvityksen avulla pyritään antamaan Ylä-Savon alueen kunnille tietoa siitä, miten jätelain uudistuksen tuomat muutostoimet tulevat vaikuttamaan kasvihuonekaasupäästöihin ja käytännön toimiin jätehuollossa. Selvitys koostuu kahdesta osiosta: jätteenkuljetusjärjestelmien vertailusta ja jätteenkuljetusten tulevaisuuden arviosta ilmastonäkökulma huomioiden.

Selvityksessä arvioidaan jätelain uudistuksen vaikutuksia Ylä-Savon Jätehuolto Oy:n toimialueella. Lisäksi selvitetään perustettavan aluekeräyspisteverkoston käyttäjämäärät ja laajuus, kartoitetaan, kuinka kaukaa hyötyjätteitä on järkevää käydä hakemassa, arvioidaan monilokerokeräyksen tuomia etuja ja hyötyjä sekä verrataan kahta toteutustapaa biojätteen laajenevasta keräyksestä taajamissa.

Lisäksi selvityksessä verrataan ja arvioidaan jätteenkuljetusjärjestelmiä ympäristövaikutusten, logistiikan tehokkuuden sekä palvelutason/palvelutarjonnan näkökulmista.

Selvitys on osa EAKR-rahoitteista KESTO (Kestävän energiankäytön, materiaalitehokkuuden ja ilmaston seudullinen toimintasuunnitelma) –hanketta, jonka tavoitteena on vaikuttaa kuntien ilmastopäästöjen vähentämiseen eri sektoreilla.