LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

Organisaation hiilijalanjälki

Jätelaitosten hiilijalanjälkilaskenta

Monilla jätelaitoksilla on pohdittu, kannattaisiko jätteen käsittelyn hiilijalanjälki laskea ja mitä hyötyjä laskennalla voitaisiin saavuttaa. Tarve hiilijalanjälkilaskennan toteuttamiselle voi nousta monista syistä, niin sisäisistä kuin ulkoisistakin. Jätehuollon päätehtävät liittyvät terveyden ja ympäristön suojeluun, joten on myös hyvin luonnollista, että jätehuollon toimijat ovat tietoisia oman toimintansa aiheuttamista ympäristövaikutuksista, muun muassa jätteen käsittelyn aiheuttamasta hiilijalanjäljestä.

Pakollisesta pahasta kiertotalouden kivijalaksi

Aikanaan yhdyskuntajätehuolto perustui lähes täysin jätteiden loppusijoittamiseen kaatopaikoille. Suomessa kaatopaikoille oli riittävästi tilaa tarjolla ja toiminta oli helppo toteuttaa ilman suuria kustannuksia. Loppusijoittaminen käsitti lähes kaiken mahdollisen tavaran ja materiaalin vaarallisista jätteistä orgaanisiin aineksiin. Näistä ajoista jätehuolto on muuttunut täysin ja muutos on tapahtunut nimenomaan käytännön toiminnassa eikä vain mielikuvia luomalla.

Vuosikymmenten takainen pakollinen paha eli jätehuolto on muuttunut merkittäväksi kiertotalouden kivijalaksi. Luonnonvarojen riittämättömyys nykykulutuksen määrään verrattuna on tunnistettu, ja tähän haasteeseen vastaamisessa jätehuollolla on tärkeä tehtävä. Luonnonvarojen täytyy riittää myös tuleville sukupolville ja nykypäivän jätehuolto omalta osaltaan mahdollistaakin kestävän kulutuksen ohjaamalla materiaalit mahdollisuuksien mukaan kierrätykseen ja uusiomateriaalien tuotantoon. Oikeiden tekojen ja niistä tiedottamisen ansiosta jätehuolto mielletään tänä päivänä hyvin ympäristöystävälliseksi toiminnaksi.

Tunnista jätteenkäsittelyn aiheuttamat päästöt ja kohdenna kehitystoimet oikein

Jätelaitokset ovat tehneet arvokasta työtä ympäristöasioiden eteen. Tästä huolimatta jätteenkäsittelyn hiilijalanjäljen suuruudesta ei välttämättä olla täysin tietoisia. Tällöin ei ole luonnollisesti ole varmaa tietoa siitä, miten hiilijalanjälkeä voitaisiin pienentää. Laskemalla hiilijalanjälki saadaan myös hyödyllistä tietoa siitä, mistä päästöt aiheutuvat sekä millä toimin päästöjä voidaan tehokkaimmin vähentää.  Samalla saadaan selville eri toimintojen osuudet kokonaispäästöihin: aiheuttaako esimerkiksi jätteiden kerääminen kiinteistöiltä suuremmat päästöt kuin historian saatossa vuosikymmeniä aikaisemmin kaatopaikoille sijoitettu orgaaninen jäte?

Kattavasti tuotettujen tulosten avulla kehitystoimenpiteet voidaan kohdentaa niin, että hiilijalanjälkeä pystytään pienentämään siellä, missä vaikutukset ovat suurimmat. Kehitystoimien suuntaamisen lisäksi selvitystä voidaan hyödyntää päätöksenteon tukena sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä. Vuosiseurannan avulla voidaan nähdä, kuinka päästövähennystoimet käytännössä vaikuttavat hiilijalanjälkeen ja kuinka toimintaa on viisainta kehittää tulevina vuosina.

Tarkemmat tulokset myös kuntien hiilijalanjälkilaskentaan

Oman toiminnan kehittämisen lisäksi tuloksia voidaan hyödyntää myös laajemmin. Monet kunnat ovat asettaneet tavoitteekseen pienentää hiilijalanjälkeä. Jätehuollon osuus hiilijalanjäljestä voi olla merkittävä. Kuntien hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi olisi tärkeää tietää myös jätehuollon aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen osuus ja selvittää, kuinka niitä voi tehokkaasti vähentää.

Hiilijalanjälkiselvitystä voidaan hyödyntää monin tavoin. Selvityksen avulla jätelaitos voi varmistaa omien kehitystoimien ja päätösten olevan ympäristömyötäisiä.

Kirjoittaja:

TkT Antti Niskanen

TkT Antti Niskanen on LCA Consulting Oy:n toimitusjohtaja. Hänellä on 20 vuoden kokemus erilaisista jätehuoltoselvityksistä ja jätehuollon kehittämisestä.