Jätehuollon elinkaariarviointi

Elinkaariarvioinnissa mallinnetaan jätteenkäsittelyjärjestelmä halutulla tarkkuudella ja laajuudella eri jätejakeiden – yhden tai useamman – keräyksestä ja kuljetuksesta loppusijoitukseen, energiahyötykäyttöön tai materiaalihyötykäyttöön saakka. Elinkaariarvioinnilla tuotetaan tietoa tarkasteltavan kokonaisuuden ympäristövaikutuksista koko käsittelyketjussa tai käsittelyketjun osassa. Mallinnus voidaan kohdentaa koskemaan esimerkiksi hiilijalanjälkeä, ympäristövaikutusten arviointia, elinkaarikustannusten laskentaa, ravinnekierron edistämistä tai erilliskeräyksen velvoiterajan optimointia.

Elinkaariarvioinnilla selvitetään nykytilan aiheuttamat ympäristövaikutukset, tai kartoitetaan järjestelmän optimointi- ja kehittämismahdollisuuksia halutusta näkökulmasta. Elinkaariarvioinnilla voidaan myös vertailla tulevaisuuden mahdollisia investointien toteuttamisvaihtoehtoja jo etukäteen. LCA Consulting käyttää elinkaariarviointeihin GaBi-elinkaarimallinnusohjelmistoa, josta meillä on yli 15 vuoden kokemus. Noudatamme elinkaariarviointistandardeja ISO 14040 ja ISO 14044 sekä tarvittavia muita standardeja ja ohjeita.

Elinkaariarvioinnilla voidaan laskea tarkastellun järjestelmän hiilijalanjälki, ravinnekierto tai muita ympäristövaikutuksia. Elinkaarikustannuslaskenta on myös sisällytettävissä LCA-selvityksiin.

Elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten arviointi

 

Ympäristövaikutusten arvioinnilla selvitetään jätteenkäsittelyprosessien aiheuttamia ympäristövaikutuksia, kuten happamoitumista, rehevöitymistä, ekotoksisuutta, ilmaston lämpenemispotentiaalia, alailmakehän otsonin muodostumista, resurssien käyttöä tai muita vaikutusnäkökulmia.

Arvioinnin tuloksia voidaan hyödyntää muun muassa uusien jätteenkäsittelyprosessien suunnittelussa tai päästöjen vähentämisen- ja resurssien käytön kehittämisessä nykyisessä järjestelmässä.

Arviointi voidaan tehdä valituille jätteenkäsittelyn osa-alueille tai jätekeskuskokonaisuudelle riippuen tarkastelun käyttötarkoituksesta.

Palvelulla tuotetaan tietoa jätteenkäsittelyprosessin ympäristövaikutuksista tiivistetysti käyttökelpoisessa muodossa päätöksen teon tueksi, prosessien kehittämiseen tai viestintää varten. Arvioinnissa voidaan keskittyä yksittäisiin ympäristövaikutusluokkiin tai tarkastella laajemmin useamman ympäristötekijän vaikutuksia. Selvitys voidaan tehdä jollekin yksittäiselle valitulle jätteenkäsittelyn osa-alueelle tai kokonaisuudelle, riippuen tarkastelun käyttötarkoituksesta.

Ravinnekierron edistäminen

 

Ravinnekierron edistämisen palveluilla löydetään tekniikat, laitokset ja hyödyntämiskohteet, joiden hyödyntäminen maksimoi jätejakeiden ravinnekierron ja materiaalikierron. Ravinnekierron edistämisen mallinnuksella tuotetaan tietoa prosessien valintoihin, hallintaan ja kehittämiseen.

Ravinteiden edistämisen palveluissa tarkastellaan typen ja fosforin kiertoa olemassa olevassa järjestelmässä tai suunnitteilla olevissa teknologiavaihtoehdoissa.

Tarkasteluun on mahdollista sisällyttää myös lopputuotteen hyötykäyttömahdollisuuksien kartoitus.

alvelun avulla jätehuoltoyhtiöt pystyvät muodostamaan kokonaiskuvan alueen ravinnekierrosta ja jätejakeiden ravinteiden hyötykäyttö- ja kierrätysasteesta. Tuloksia voidaan hyödyntää kiertotalouden mukaisten tavoitteiden noudattamiseen biohajoavien jätteiden käsittelyssä ja kehitystoiminnassa liittyen ravinnekierron edistämiseen nykyisessä tai suunnitteilla olevassa laitoksessa.

Elinkaarikustannuslaskenta jätehuollolle

 

Elinkaarikustannuslaskennan avulla jätehuoltoyhtiöt saavat selville, mitä vaihtoehtoista olemassa olevaa tai mahdollisesti suunnitteilla olevaa käsittelymenetelmää tai -laitosta olisi edullisinta hyödyntää millekin jätejakeelle.

Elinkaarikustannuslaskennalla voidaan myös selvittää missä nykyisen jätehuoltojärjestelmän yksikköprosessissa syntyy turhia energia- tai materiaalikustannuksia.

Elinkaarikustannuslaskentaa voidaan tehdä jätehuoltojärjestelmälle, yksittäisille prosesseille, jätteenkäsittelyalueelle tai yksittäiselle jakeelle.

Elinkaarikustannuslaskenta voi olla myös osana laajempaa vertailevaa kustannuslaskentaa eri vaihtoehtojen välillä ja siihen voidaan liittää hiilijalanjälkilaskentaa tai muiden ympäristövaikutusten arviointia.

Jäteen erilliskeräys

 

Jätteen erilliskeräys tuottaa tietoa kustannuksista, ympäristövaikutuksista ja kierrätettävien jätelajien saannoista.

Erilliskeräyksen suunnittelu ja velvoiterajojen määrittely helpottuvat ja samalla muodostuu kokonaiskuva jätehuoltoyhtiön alueella tapahtuvasta erilliskeräyksestä ja tuotetaan tietoa hallinnollisen päätöksenteon tueksi.

Erilliskeräyksen mallinnuksessa tarkastellaan nykytila ja vaihtoehtoiset velvoiterajat. Erilliskeräyksen velvoiterajatarkastelun laskenta voidaan toteuttaa yhdelle tai useammalle jätejakeelle kuntakohtaisesti.

Erilliskeräyksen tarkasteluun voidaan sisällyttää jätejakeiden kierrätysprosessi ja hyödyntämisvaihe sekä jätejakeiden keräyslogistiikka. Lisäksi voidaan tarkastella eri velvoiterajojen vaikutuksia eri ympäristövaikutusten näkökulmista. Käytämme erilliskeräyksen mallinnukseen kehittämäämme JEKO-työkalua (jätteen erilliskeräyksen optimoinnin työkalu).