Jätehuollon elinkaariarviointi

Elinkaariarvioinnissa mallinnetaan jätteenkäsittelyjärjestelmä halutulla tarkkuudella ja laajuudella eri jätejakeiden – yhden tai useamman – keräyksestä ja kuljetuksesta loppusijoitukseen, energiahyötykäyttöön tai materiaalihyötykäyttöön saakka. Elinkaariarvioinnilla tuotetaan tietoa tarkasteltavan kokonaisuuden ympäristövaikutuksista koko käsittelyketjussa tai käsittelyketjun osassa. Mallinnus voidaan kohdentaa koskemaan esimerkiksi hiilijalanjälkeä ja muita ympäristövaikutuksia, elinkaarikustannusten laskentaa tai ravinnekierron edistämistä.

Elinkaariarvioinnilla selvitetään nykytilan aiheuttamat ympäristövaikutukset, tai kartoitetaan järjestelmän optimointi- ja kehittämismahdollisuuksia halutusta näkökulmasta. Elinkaariarvioinnilla voidaan myös vertailla tulevaisuuden mahdollisia investointien toteuttamisvaihtoehtoja jo suunnitteluvaiheessa.

LCA Consultingin asiantuntijoilla on vankka kokemus jätteenkäsittelystä ja erilaisista käsittelyprosesseista lukuisista jätteenkäsittelyselvityksistä. Käytämme elinkaariarviointeihin GaBi-elinkaarimallinnusohjelmistoa, josta meillä on 20 vuoden ajalta kokemusta. Noudatamme elinkaariarviointistandardeja ISO 14040 ja ISO 14044 sekä tarvittavia muita standardeja ja ohjeistusta.

Yhdyskuntajätteen keräyksen ja käsittelyn mallinnus

LCA Consulting on kehittänyt kotitalouksissa syntyvän yhdyskuntajätteen keräyksen ja käsittelyn mallinnukseen JEKO-työkalun, joka yhdistettynä GaBi-elinkaariarviointiohjelmaan mahdollistaa alueelliset jätteen keräyksen ja käsittelyn tarkastelut.

Jätteen erilliskeräys tuottaa tietoa kustannuksista, ympäristövaikutuksista ja kierrätettävien jätelajien saannoista. Erilliskeräyksen suunnittelu helpottuu ja samalla muodostuu kokonaiskuva jätehuoltoyhtiön alueella tapahtuvasta erilliskeräyksestä.

Erilliskeräyksen mallinnuksessa tarkastellaan nykytila ja vaihtoehtoiset mahdolliset velvoiterajat. Erilliskeräyksen velvoiterajatarkastelun laskenta voidaan toteuttaa yhdelle tai useammalle jätejakeelle kuntakohtaisesti.

Erilliskeräyksen tarkasteluun voidaan sisällyttää jätejakeiden kierrätysprosessi ja hyödyntämisvaihe sekä jätejakeiden keräyslogistiikka. Lisäksi voidaan tarkastella eri velvoiterajojen vaikutuksia eri ympäristövaikutusten näkökulmista. Käytämme erilliskeräyksen mallinnukseen kehittämäämme JEKO-työkalua (jätteen erilliskeräyksen optimoinnin työkalu).

Yhdyskuntajätteen keräyksen ja käsittelyn mallinnuksella voidaan joustavasti tuottaa tuloksia halutussa muodossa, esimerkiksi kustannukset kerättyä jätelajitonnia kohden (€/t). Skenaariotarkastelulla, kuten monilokero- ja yksilokerokeräyksen vertailulla, saadaan selvitettyä, missä tapauksissa monilokerokeräyksellä saavutetaan kustannus- ja ympäristöhyötyjä.

LCA Consultingin jätelaitoksille toteuttamat suomalaisen yhdyskuntajätehuollon keräyksen ja käsittelyn mallinnukset kattavat jo yli 3 miljoonan asukkaan tuottaman jätteen keräyksen ja käsittelyn.

Ravinnekierron edistäminen

Ravinnekierron edistämisen palveluilla löydetään tekniikat, laitokset ja hyödyntämiskohteet, joiden hyödyntäminen maksimoi jätejakeiden ravinnekierron ja materiaalikierron. Ravinnekierron edistämisen mallinnuksella tuotetaan tietoa prosessien valintoihin, hallintaan ja kehittämiseen.

Ravinteiden edistämisen palveluissa tarkastellaan typen ja fosforin kiertoa olemassa olevassa järjestelmässä tai suunnitteilla olevissa teknologiavaihtoehdoissa. Tarkasteluun on mahdollista sisällyttää myös lopputuotteen hyötykäyttömahdollisuuksien kartoitus.

Palvelun avulla jätehuoltoyhtiöt pystyvät muodostamaan kokonaiskuvan alueen ravinnekierrosta ja jätejakeiden ravinteiden hyötykäyttö- ja kierrätysasteesta. Tuloksia voidaan hyödyntää kiertotalouden mukaisten tavoitteiden noudattamiseen biohajoavien jätteiden käsittelyssä ja kehitystoiminnassa liittyen ravinnekierron edistämiseen nykyisessä tai suunnitteilla olevassa laitoksessa.

Elinkaarikustannuslaskenta jätehuollolle

Elinkaarikustannuslaskennan avulla jätehuoltoyhtiöt saavat selville, mitä vaihtoehtoista olemassa olevaa tai mahdollisesti suunnitteilla olevaa käsittelymenetelmää tai -laitosta olisi edullisinta hyödyntää millekin jätejakeelle. Elinkaarikustannuslaskennalla voidaan myös selvittää missä nykyisen jätehuoltojärjestelmän yksikköprosessissa syntyy turhia energia- tai materiaalikustannuksia. Elinkaarikustannuslaskentaa voidaan tehdä jätehuoltojärjestelmälle, yksittäisille prosesseille, jätteenkäsittelyalueelle tai yksittäiselle jakeelle.

Elinkaarikustannuslaskenta voi olla myös osana laajempaa vertailevaa kustannuslaskentaa eri vaihtoehtojen välillä ja siihen voidaan liittää hiilijalanjälkilaskentaa tai muiden ympäristövaikutusten arviointia.