Biokaasupalvelupolku

Biokaasupalvelupolun avulla palvelemme asiakkaitamme kattavasti ja monipuolisesti sekä biokaasulaitoksen investointi- että käyttövaiheessa. Tuotamme mm. biohajoavien jakeiden sekä biokaasulaitosten LCA-selvityksiä, ravinnekierron tarkasteluja, kannattavuuslaskelmia ja liiketoimintamalleja. Biokaasupalvelupolkumme tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää aina laitoksen suunnitteluvaiheesta viranomaisraportointiin ja operatiivisen toiminnan kehittämiseen.

Elinkaarimallinnuspalvelumme tuottavat kokonaiskuvan tarkasteltavan biokaasulaitoksen eri elinkaaren vaiheissa ja prosesseissa aiheutuvista ympäristövaikutuksista – yhdestä tai useammasta. Ravinnekierron tarkastelulla taas muodostetaan kokonaiskuva alueen ravinnekierrosta, sekä ravinteiden hyötykäyttö- ja kierrätysasteista. Myös elinkaarikustannuslaskenta on aina liitettävissä LCA-selvityksiin.

Biokaasulaitospalvelut tuottavat biokaasulaitoksen investointia harkitseville asiakkaille tietoa aina syötekartoituksesta lopputuotteen asiakaskunnan kartoituksiin asti. Laitosinvestointia tai prosessimuutosta suunnittelevalle asiakkaalle tuotamme teknologiavertailuja parhaiten soveltuvan tekniikan löytämiseksi.

Ympäristöpalvelumme tuottavat viranomaisvaatimusten mukaisia leviämismallinnuksia sekä melumallinnuksia biokaasulaitoksille. Leviämis- ja melumallinnuksia voidaan toteuttaa esimerkiksi YVA- tai ympäristölupaprosessin osana.

Raportoimme palvelupolun tulokset läpinäkyvästi ja luotettavasti. Huomioimme raporteissa aina viranomaisten asettamat vaatimukset, kuten raja-arvot päästöille, sekä asiakkaan toiveet. Tarvittaessa olemme myös asiakkaan valtuuttamana yhteydessä viranomaistahoihin.

Elinkaarimallinnuspalvelut

 • Biokaasulaitosten LCA
 • Biohajoavien jätteiden käsittelyn LCA
 • Ravinnekierron tarkastelu
 • Elinkaarikustannuslaskenta

Biokaasulaitospalvelut

 • Syötekartoitukset
 • Teknologiavertailut
 • Kannattavuuslaskelmat
 • Liiketoimintamallit

Ympäristöpalvelut

 • Ympäristöselvitykset
 • Melumallinnus
 • Hajupäästön leviämismallinnus