Ympäristölupapalvelut

Melumallinnus jätehuollon kohteisiin

Melumallinnuksella jätehuollon kohteisiin selvitetään tarkasteltavan melulähteen (esim. biokaasulaitos, lajittelulaitos, jätteenkäsittelykeskus) ympäristöönsä aiheuttama melu eri vastaanottopisteissä. Jätehuollon kohteita mallinnettaessa huomioidaan kaikki tarkasteltavan alueen merkittävimmät melulähteet.

Jätehuollon kohteiden melua mallinnettaessa melulähteitä voivat olla mm.:

  • Laitosalueen sisäinen liikennöinti, jätevirtojen kuljetukset alueelle ja alueelta pois
  • Laitoksen melulähteet: koneet, laitteet, piiput jne.
  • Muut lähialueiden meluun vaikuttavat kohteet (naapurilaitos, liikenneväylät jne.)

Melumallinnuksen tuloksista laaditaan usein melukartta, joka on graafinen esitys mallinnettavan melulähteen lähialueille aiheuttamistaan äänitehotasoista.

Leviämismallinnus

Kaatopaikkakaasujen leviämismallinnuksen avulla tuotetaan tietoa kaatopaikkakaasujen liikkeistä ja pitoisuuksista tarkasteltavalla alueella. Leviämismallinnusta voidaan hyödyntää niin olemassa olevalle toiminnalle kuin tulevan toiminnan arvioinnissa ja suunnittelussa.

Leviämismallinnuksella tuotetaan tietoa ympäristövaikutusten arviointiin ja kaatopaikkakaasujen käsittelyyn liittyvien vaihtoehtoisten tekniikoiden vertailuun.

Kaatopaikkakaasujen leviämismallinnus voidaan myös sisällyttää osaksi vuosittaista viranomaisraportointia.

Leviämismallinnuksessa huomioidaan mallinnetun alueen maaston muodot, maan käyttö sekä sääolosuhteet pitkältä aikaväliltä. Mallinnuksen tuloksena saadaan tietoa kaatopaikkakaasun leviämisestä ja pitoisuuksista tarkasteltavalla alueella graafisessa muodossa.

Tuloksia voidaan myös verrata päästön pitoisuuden leviämiseen asetettuihin raja-arvoihin nähden. Tulokset voidaan raportoida sellaisenaan tai liittää osaksi laajempaa selvitystä.

Tuloksissa voidaan myös tarkastella halutun ajankohdan, kuten yhden päivän tai tietyn tunnin, päästövaikutusten tarkat liikkeet ja pitoisuudet.

 

Palvelumme kaatopaikkakaasujen leviämismallinnuksissa:

  • Hajun mallinnus
  • Kaasumaisten yhdisteiden leviäminen ja muuntuma ilmassa
  • Hiukkasten leviämisen mallinnus
  • Hiukkasiin sitoutuneiden yhdisteiden leviäminen (raskasmetallit, POP-yhdisteet)