LCA Consulting tarjoaa korkeatasoisia ympäristöalan asiantuntijapalveluita yrityksille, jätehuollolle, kunnille ja julkiselle sektorille. Hyödynnämme palveluissamme laajaa ympäristö- ja jätehuolto-osaamistamme asiakaslähtöisesti.

Yhteystiedot

Rakennusten hiilijalanjälki

Hiilijalanjälkilaskenta rakennuksille

Rakentamisen ja rakennusten kasvihuonekaasupäästöihin voidaan vaikuttaa toteuttamalla hiilijalanjälkilaskenta rakennuksille. Elinkaariajattelu korostuu tulevaisuudessa vielä enemmän, sillä ympäristöministeriö on laatinut vähähiilisen rakentamisen kriteeristön. Kriteereillä pyritään pienentämään rakentamisen ja rakennusten kasvihuonekaasupäästöjä rakennusten energiatehokkuuden parantamisen rinnalla.

Tuupalan puukoulun hiilijalanjälkilaskenta

LCA Consulting Oy toteuttaa Kuhmoon rakennetun uuden Tuupalan puukoulun hiilijalanjälkilaskennan. Puukoulun rakennushanke on toteutettu pääosin kainuulaisin voimin. Puukoulun hiilijalanjälkilaskenta on osa Woodpolis 2020-hanketta, jossa pyritään kehittämään muun muassa Kantolan Woodpolis puutuoteteollisuusalueen aluekehitystä.

”Puukoulun hiilijalanjälkilaskennassa tarkastelemme puukoulun koko elinkaarta. EN 15804 standardin mukaisesti toteutettuun koko elinkaaren hiilijalanjälkitarkasteluun sisältyy moduulikohtaiset tarkastelut aina rakennusmateriaalien valmistuksen, rakentamisvaiheen, käyttövaiheen ja purkamisen kautta jätevirtojen loppuhyödyntämiseen saakka,” sanoo Antti Niskanen LCA Consultingilta.

Elinkaaren aikaisten päästöjen tarkastelu

Rakentamisen ja rakennusten kasvihuonekaasupäästöihin voidaan vaikuttaa laskemalla rakennuksen koko elinkaaren aikainen hiilijalanjälki. Rakennuksen energiatehokkuuden parantaminen on perinteinen menetelmä rakennusten käytön aikaisen hiilijalanjäljen pienentämiseen. Energiatehokkuutta voidaan parantaa eri materiaalein, mutta kasvihuonekaasupäästöjen kannalta on tarpeen tarkastella myös eri materiaaleista niiden elinkaaren aikana aiheutuvat päästöt.

Jo ennen rakennusprojektin aloittamista, voidaan hiilijalanjälkilaskennalla kiinnittää huomiota niihin seikkoihin ja materiaalivalintoihin, joista voi aiheutua merkittävimmät kasvihuonekaasupäästöt. Parhaimmat edut saadaan sisällyttämällä elinkaariajattelu heti suunnitteluvaiheeseen.

”Toteuttamalla laskenta EN 15804 standardin mukaisesti voidaan eri moduulikohtaisin tarkasteluin todentaa esimerkiksi, miten rakentamisessa on huomioitu koko elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia. Lisäksi laskennalla voidaan myös todentaa, miten rakentamisessa noudatetaan ympäristöministeriön asettamia vähähiilisen rakentamisen kriteerejä”, lisää Antti Niskanen LCA Consultingilta.