Biokaasupalvelupolku

Biokaasupalvelupolun avulla palvelemme asiakkaitamme kattavasti ja monipuolisesti sekä biokaasulaitoksen investointi- että käyttövaiheessa. Tuotamme mm. biohajoavien jakeiden sekä biokaasulaitosten LCA-selvityksiä, ravinnekierron tarkasteluja, kannattavuuslaskelmia ja liiketoimintamalleja. Biokaasupalvelupolkumme tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää aina laitoksen suunnitteluvaiheesta viranomaisraportointiin ja operatiivisen toiminnan kehittämiseen.

Elinkaarimallinnuspalvelumme tuottavat kokonaiskuvan tarkasteltavan biokaasulaitoksen eri elinkaaren vaiheissa ja prosesseissa aiheutuvista ympäristövaikutuksista - yhdestä tai useammasta. Ravinnekierron tarkastelulla taas muodostetaan kokonaiskuva alueen ravinnekierrosta, sekä ravinteiden hyötykäyttö- ja kierrätysasteista. Myös elinkaarikustannuslaskenta on aina liitettävissä LCA-selvityksiin.

Biokaasulaitospalvelut tuottavat biokaasulaitoksen investointia harkitseville asiakkaille tietoa aina syötekartoituksesta lopputuotteen asiakaskunnan kartoituksiin asti. Laitosinvestointia tai prosessimuutosta suunnittelevalle asiakkaalle tuotamme teknologiavertailuja parhaiten soveltuvan tekniikan löytämiseksi.

Ympäristöpalvelumme tuottavat viranomaisvaatimusten mukaisia leviämismallinnuksia sekä melumallinnuksia biokaasulaitoksille. Leviämis- ja melumallinnuksia voidaan toteuttaa esimerkiksi YVA- tai ympäristölupaprosessin osana.

Raportoimme palvelupolun tulokset läpinäkyvästi ja luotettavasti. Huomioimme raporteissa aina viranomaiset asettamat vaatimukset, kuten raja-arvot päästöille, sekä asiakkaan toiveet. Tarvittaessa olemme myös asiakkaan valtuuttamana yhteydessä viranomaistahoihin.


Palvelumme biokaasupalvelupolulla:

biokaasupalvelupolku

Elinkaarimallinnuspalvelut

 • Biokaasulaitosten LCA
 • Biohajoavien jätteiden käsittelyn LCA
 • Ravinnekierron tarkastelu
 • Elinkaarikustannuslaskenta

Biokaasupalvelupolku

Biokaasulaitospalvelut

 • Syötekartoitukset
 • Teknologiavertailut
 • Kannattavuuslaskelmat
 • Liiketoimintamallit

biokaasupalvelupolku

Ympäristöpalvelut

 • Ympäristöselvitykset
 • Melumallinnus
 • Hajupäästön leviämismallinnus

 

Asiakasreferenssejämme:

 

Biohajoavien jätteiden käsittelyvaihtoehtojen teknologiavertailu

 
Etelä-Karjalan Jätehuollolle (EKJH) tehdyssä selvityksessä tarkasteltiin vaihtoehtoisia biojätteen ja yhdyskuntajätevesilietteen käsittelyteknologioita.
 
Tarkastellut vaihtoehtoiset käsittelymenetelmät olivat kuivamädätys ja kompostointi olemassa olevassa kompostointilaitoksessa, sekä näiden yhdistelmä.

 

Teknologiavertailu»

 
 
 
 
 
 
 
 

Biokaasulaitoksen elinkaariarviointiselvitys

 
Lue Pirkanmaan Jätehuollolle tehdystä biokaasulaitoksen elinkaariarviointiselvityksestä Uusiouutisista 08/2015:
 
Biokaasulaitoksen elinkaariarviointiselvitys
 
Elinkaariarviointiselvityksessä tarkasteltiin tulevan mädätyslaitoksen ja siitä saatavan biokaasun ja mädätteen vaihtoehtoisten hyödyntämisskenaarioiden ilmasto- ja ravinnekiertovaikutukset. Suomalaisille jätelaitoksille ei ole aiemmin tehty vastaavanlaista ravinnekiertotarkastelua.

 

Ympäristövaikutusten arviointi»