Alueiden ja liikenneväylien melumallinnus

 
Alueiden ja liikenneväylien melumallinnus selvittää tarkasteltavan melulähteen (esim. maantie, rautatie, teollisuusalue, kaupungin keskusta) ympäristöönsä aiheuttaman melun eri vastaanottopisteissä. Melumallinnuksen tuloksista laaditaan usein melukartta, joka on graafinen esitys mallinnettavan melulähteen lähialueille aiheuttamistaan äänitehotasoista
 
Sekä alueiden että liikenneväylien melumallinnusten avulla voidaan tutkia myös lähimmissä häiriintyvissä kohteissa (esim. asuinrakennukset, sairaalat, oppilaitokset) koettavaa äänitehotasoa tai tietylle äänitehotasolle altistuvien asukkaiden määrä.

Alueiden ja liikenneväylien melumallinnus

Tulokset laaditaan erikseen päivä- ja yöajalle. Mallinnuksen tuloksia verrataan lainsäädännön asettamiin vaatimuksiin melutasoista erilaisilla alueilla päivä- ja yöaikaan.
 
Käytämme meluselvityksien laadintaan Cadna A –melumallinnusohjelmaa ja pohjoismaisia melun laskentamalleja. Raportoimme melumallinnusten tulokset läpinäkyvästi, viranomaisvaatimusten mukaisesti sekä asiakkaan toiveet huomioiden. Toteutamme melumallinnukseen tarvittavan lähtötiedon keruun tehokkaasti luotettavista lähteistä. Tarvittaessa olemme asiakkaan valtuuttamana yhteydessä viranomaistahoihin, joten mallinnuksen toteutus vaatii asiakkaalta vain vähän henkilöresursseja.


Alueiden ja liikenneväylien melumallinnus

 
Alueiden melumallinnuksessa huomioidaan kaikki tarkasteltavan alueen merkittävimmät melulähteet. Tarkasteltavia alueita voivat olla esimerkiksi tietyn kaupungin keskusta-alue, kaupungin kaikki merkittävät taajama-alueet tai jokin tietty teollisuusalue. Erilaisille alueille melua mallinnettaessa melulähteitä voivat olla mm.:

  • Kaduilla tapahtuva henkilöauto- ja raskas liikenne, raideliikenne
  • Alueella sijaitsevat melua aiheuttavat toimijat, kuten erilaiset teollisuuslaitokset ja muut merkittävästi melutasoihin vaikuttavat toimijat

 
Liikenneväylien melumallinnuksessa voidaan mallintaa uuden tai olemassa olevan maantien tai rautatien vaikutus lähialueen melutasoihin.


Palvelumme:

Alueiden ja liikenneväylien melumallinnus

Alueiden melumallinnukset:

 

  • Kaupungeille kaavoituksen ja strategisen suunnittelun tukena
  • EU:n velvoittamat suurten kaupunkien meluselvitykset

Alueiden ja liikenneväylien melumallinnus

Liikenneväylien melumallinnukset:

 

  • Tiet
  • Rautatiet
  • Satamat