Muiden ympäristövaikutusten arviointi

Päästövaikutusten vähentäminen ja resurssitehokkuuden parantaminen

Ympäristövaikutusten arvioinnilla selvitetään tuotteen, palvelun tai järjestelmän aiheuttamia ympäristövaikutuksia, kuten happamoitumista, rehevöitymistä, ekotoksisuutta, ilmaston lämpenemispotentiaalia, alailmakehän otsonin muodostumista, resurssien käyttöä tai muita vaikutusnäkökulmia. Arvioinnin tuloksia voidaan hyödyntää muun muassa uusien tuotteiden, palveluiden tai järjestelmän prosessien suunnittelussa tai päästöjen vähentämisen- ja resurssien käytön kehittämisessä verrattuna nykyiseen tilanteeseen.

Muiden ympäristövaikutusten arviointi

Ympäristövaikutusten arvioinnilla tuotetaan tietoa tuotteen, palvelun tai järjestelmän ympäristövaikutuksista tiivistetysti käyttökelpoisessa muodossa päätöksen teon tueksi, kehittämiseen tai viestintää varten. Arvioinnissa voidaan keskittyä yksittäisiin ympäristövaikutusluokkiin tai tarkastella laajemmin useamman ympäristötekijän vaikutuksia. Selvitys voidaan tehdä jollekin yksittäiselle valitulle osa-alueelle tai kokonaisuudelle, riippuen tarkastelun käyttötarkoituksesta.


Lue Pirkanmaan Jätehuollolle tehdystä biokaasulaitoksen elinkaariarviointiselvityksestä Uusiouutisista 08/2015:Muiden ympäristövaikutusten arviointi

Biokaasulaitoksen elinkaariarviointiselvitys

Elinkaariarviointiselvityksessä tarkasteltiin tulevan mädätyslaitoksen ja siitä saatavan biokaasun ja mädätteen vaihtoehtoisten hyödyntämisskenaarioiden ilmasto- ja ravinnekiertovaikutukset. Tehty elinkaariarviointiselvitys ratkaisi biokaasulaitoksen sijainnin sekä osoitti parhaan biokaasun ja sekä mädätteen hyötykäyttövaihtoehdot. Suomalaisille jätelaitoksille ei ole aiemmin tehty vastaavanlaista ravinnekiertotarkastelua. Lisäksi selvityksessä tehtiin kustannustarkastelu useille vaihtoehtoisille skenaarioille biokaasun hyödyntämiseen liittyen.