Biokaasupalvelupolku

Biokaasupalvelupolun avulla palvelemme asiakkaitamme kattavasti ja monipuolisesti sekä biokaasulaitoksen investointi- että käyttövaiheessa. Tuotamme mm. biohajoavien jakeiden sekä biokaasulaitosten LCA-selvityksiä, ravinnekierron tarkasteluja, kannattavuuslaskelmia ja liiketoimintamalleja. Biokaasupalvelupolkumme tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää aina laitoksen suunnitteluvaiheesta viranomaisraportointiin ja operatiivisen toiminnan kehittämiseen.

Elinkaarimallinnuspalvelumme tuottavat kokonaiskuvan tarkasteltavan biokaasulaitoksen eri elinkaaren vaiheissa ja prosesseissa aiheutuvista ympäristövaikutuksista - yhdestä tai useammasta. Ravinnekierron tarkastelulla taas muodostetaan kokonaiskuva alueen ravinnekierrosta, sekä ravinteiden hyötykäyttö- ja kierrätysasteista. Myös elinkaarikustannuslaskenta on aina liitettävissä LCA-selvityksiin.

Biokaasulaitospalvelut tuottavat biokaasulaitoksen investointia harkitseville asiakkaille tietoa aina syötekartoituksesta lopputuotteen asiakaskunnan kartoituksiin asti. Laitosinvestointia tai prosessimuutosta suunnittelevalle asiakkaalle tuotamme teknologiavertailuja parhaiten soveltuvan tekniikan löytämiseksi.

Ympäristöpalvelumme tuottavat viranomaisvaatimusten mukaisia leviämismallinnuksia sekä melumallinnuksia biokaasulaitoksille. Leviämis- ja melumallinnuksia voidaan toteuttaa esimerkiksi YVA- tai ympäristölupaprosessin osana.

Raportoimme palvelupolun tulokset läpinäkyvästi ja luotettavasti. Huomioimme raporteissa aina viranomaiset asettamat vaatimukset, kuten raja-arvot päästöille, sekä asiakkaan toiveet. Tarvittaessa olemme myös asiakkaan valtuuttamana yhteydessä viranomaistahoihin.

 
biokaasupalvelupolku


Palvelumme biokaasupalvelupolulla:

bioikaasupalvelupolku

Elinkaarimallinnuspalvelut

 • Biokaasulaitosten LCA
 • Biohajoavien jätteiden käsittelyn LCA
 • Ravinnekierron tarkastelu
 • Elinkaarikustannuslaskenta

 

Biokaasulaitospalvelut

 • Syötekartoitukset
 • Teknologiavertailut
 • Kannattavuuslaskelmat
 • Liiketoimintamallit

 

Ympäristöpalvelut

 • Ympäristöselvitykset
 • Melumallinnus
 • Hajupäästön leviämismallinnus

Biohajoavien jätteiden käsittelyvaihtoehtojen teknologiavertailu

 
Etelä-Karjalan Jätehuollolle (EKJH) tehdyssä selvityksessä tarkasteltiin vaihtoehtoisia biojätteen ja yhdyskuntajätevesilietteen käsittelyteknologioita. Tarkastellut vaihtoehtoiset käsittelymenetelmät olivat kuivamädätys ja kompostointi olemassa olevassa kompostointilaitoksessa, sekä näiden yhdistelmä. Selvityksessä vertailtiin eri teknologiavaihtoehtojen ilmastonlämpenemis- ja rehevöitymisvaikutus sekä ravinnekierto. Ravinnekierron laskennassa huomioitiin typpi- ja fosforihäviöt luontoon, ja ravinteiden päätyminen kompostoinnin tai mädätyksen lopputuotteeseen.
 
Lisäksi selvityksessä tehtiin teknologiavertailu biohajoavien jätteiden käsittelystä syntyvien rejektivesien käsittelylle. Tarkastellut vaihtoehdot olivat vesien esikäsittely EKJH:n toimesta, typen talteenotto rejektivesistä ammoniakkistrippauksella sekä rejektivesien johtaminen suoraan kunnalliselle jätevedenpuhdistamolle.


biokaasu

biokaasupalvelupolku

Biokaasulaitoksen elinkaariarviointiselvitys

 
Lue Pirkanmaan Jätehuollolle tehdystä biokaasulaitoksen elinkaariarviointiselvityksestä Uusiouutisista 08/2015:
 
Biokaasulaitoksen elinkaariarviointiselvitys
 
Elinkaariarviointiselvityksessä tarkasteltiin tulevan mädätyslaitoksen ja siitä saatavan biokaasun ja mädätteen vaihtoehtoisten hyödyntämisskenaarioiden ilmasto- ja ravinnekiertovaikutukset. Tehty elinkaariarviointiselvitys ratkaisi biokaasulaitoksen sijainnin sekä osoitti parhaan biokaasun ja sekä mädätteen hyötykäyttövaihtoehdot. Suomalaisille jätelaitoksille ei ole aiemmin tehty vastaavanlaista ravinnekiertotarkastelua. Lisäksi selvityksessä tehtiin kustannustarkastelu useille vaihtoehtoisille skenaarioille biokaasun hyödyntämiseen liittyen.